LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2562รวมข่าวเปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 86 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา 19 ม.ค. 2562นักเรียนยุคก่อนเล่า "ผมว่าถ้าเด็กสมัยนี้เจอครูเมื่อสมัยผมเรียน ครูคงแค่ไม่โดนไล่ออก ครูคงติดคุกด้วย" 19 ม.ค. 2562ผอ.สั่งตัดเงินเดือนครูตีก้นเด็กนักเรียน 53 ครั้ง ศธจ.กำชับห้ามเกิดขึ้นอีก  19 ม.ค. 2562มองย้อนหลังไปการศึกษาไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? 19 ม.ค. 2562นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานร่วม ศธ.บูรณาการจัดการศึกษา-พัฒนาเด็ก 19 ม.ค. 2562ครูสาวอัตราจ้าง จ.ชุมพร ร้อง ปปช. ถูกหลอกสวมชื่อรับเงินเดือน 19 ม.ค. 2562เสนอครูยุคใหม่ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู-มีความรู้ยุค4.0 19 ม.ค. 2562นายกฯ สั่ง ขรก.ทำความเข้าใจ ปชช.ช่วงเลือกตั้ง จ่อคืนวันสอบ GAT-PAT

การศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภ

usericon

การศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านร่องแช่ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เรื่อง Around Me โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์
80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านร่องแช่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 19 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการสอนได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Around Me
ที่ใช้ประกอบกับแบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอน โดยแบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผน
แบบการทดลองตามขั้นตอนคือนำแบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ที่สร้างและพัฒนาขึ้นจนเป็นฉบับสมบูรณ์ ขออนุมัติผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ และได้รับอนุมัติให้ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และชี้แจงแนะนำนักเรียนในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ไปทดสอบกับนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน
ก่อนเรียน (Pretest) จำนวน 30 ข้อ ( O1 ) ทำการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)( X) จำนวน 6 ชุด ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 20 ชั่วโมงตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Around Me จำนวน 6 แผน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และทำการเก็บคะแนนจาก
แบบฝึกเสริมทักษะในแต่ละชุดและสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Around Me
โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 หลังจากนักเรียนเรียนครบทั้ง 6 ชุดแล้วได้ทำการทดสอบความรู้หลังการเรียนโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องAround Me แล้วบันทึกผลการทดสอบเป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) จำนวน 30 ข้อ (O2)
หลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me และนำข้อมูลที่ได้ไปรวบรวมและทำการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ แบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าโดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.73/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.721 คิดเป็นร้อยละ 72.10 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^