LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2561ประกาศแล้ว!! ผลสอบ กพ 2561 ประกาศผลสอบ ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2561 26 ก.ย. 2561สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2561 แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 26 ก.ย. 2561เช็คที่นี่!! ผลสอบ กพ 2561 ประกาศผลสอบ ภาค ก.พ. ประจำปี 2561 25 ก.ย. 2561กมว.ยึดรางวัลคุรุสภาครูผิดจรรยาบรรณ 25 ก.ย. 2561โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (สมัคร 26 ก.ย.-2ต.ค.61) 25 ก.ย. 2561วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัครบัดนี้-1ต.ค.61) 25 ก.ย. 2561สิ่งที่ครูอัตราจ้าง....ต้องเจอ 25 ก.ย. 2561การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 ก.ย. 2561สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 25 ก.ย. 2561ทปอ.ชี้แจงระบบทีแคส 62 ให้ครูแนะแนวทั่วประเทศ

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโน

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้รายงาน        สุพรรณี เจริญมาก
สังกัด    โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ปีการศึกษา    2559

บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนได้กำหนด ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559 ผู้ศึกษาได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง
สำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการห้องเรียน จึงเลือกห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มได้ 4 ห้องเรียน คือนักเรียนห้อง 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 มีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 152 คน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพบทเรียน คือ ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา0(IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก
(r) ค่าความเชื่อมั่น ( ) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน (E10:0E2) ค่าเฉลี่ย ( )oค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) และเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า (t-test) แบบ One Sample ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.)
    ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.46/85.72
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3) ผลคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 85 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =ไ4.27, S.D. =ไ0.42)

กิตติกรรมประกาศ

    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับการแนะนำ
จากคณะวิทยากร ดังต่อไปนี้
1) นายอนาวิน สงศรี ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
2) นางกาญจนา พรมประถม ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
3) นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ที่ให้คำแนะนำในการตรวจสอบเครื่องมือส่งผลให้การศึกษาและพัฒนาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี ผู้รายงานขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่กล่าวมาเป็นอย่างสูง


                            
สุพรรณี เจริญมาก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
satamtam99 26 มี.ค. 2560 เวลา 09:30 น. 0 126
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^