LASTEST NEWS

23 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 23 ม.ค. 2562กศจ.ปัตตานี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.ตาก ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562อ.ก.ค.ศ.สศศ. ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.อุดรธานี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.อ่างทอง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.หนองบัวลำภู ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 23 ม.ค. 2562กศจ.หนองคาย ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล ๓

usericon

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
    สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ผู้ประเมิน    นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว์
ปีการศึกษา     2559
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม
(context) ของโครงการ ประเมินปัจจัย (Input) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ (Process) และ
ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินของ CIPP Model กลุ่มประชากร
มีจำนวน 525 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอน จำนวน 39 คน นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถอ่านและเข้าใจข้อคำถาม จำนวน
474 คน และผู้เกี่ยวข้อง 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และ
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสอบถาม สัมภาษณ์และบันทึกพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา แปลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์ความเรียงจากแบบสัมภาษณ์

    ผลการประเมินพบว่า
    1. ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.09, σ = 0.38) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการ ความจำเป็นและความคาดหวังและผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับมากเช่นกัน และนักเรียนประเมินด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.11 , σ = 0.43) เมื่อพิจารณาประเด็น พบว่า นักเรียนต้องการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
    2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.09, σ = 0.39) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ความพร้อม
ของงบประมาณ ความพร้อมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ และนักเรียนประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.11 , σ = 0.45)
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า นักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ
โครงการเพียงพอ และให้ความสนใจโครงการเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก
    3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.08 , σ = 0.40) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านการวางแผน การประเมินผล การจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกัน และสำหรับนักเรียนประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(µ = 4.11 , σ = 0.45) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า นักเรียนมีการใช้เทคนิคในการฝึกปฏิบัติ
อย่างหลากหลาย ยังเป็นแกนนำได้แสดงออก และช่วยเผยแพร่โครงการไปยังชุมชนอยู่ในระดับมาก
    4. ด้านผลผลิตของโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.07 , σ = 0.39) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า พัฒนาการของนักเรียน และความก้าวหน้าของโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนประเมิน
ด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.11, σ = 0.45) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า นักเรียนให้การเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์อยู่ในระดับมาก และนักเรียนส่วนใหญ่
มีพัฒนาการในทุกรายการอยู่ในระดับมาก

    ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
    ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ควรเข้ามามีบทบาท โดยการให้การสนับสนุนโครงการด้านงบประมาณ สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และบูรณาการโครงการให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน มีการเชิดชูนักเรียนที่มีประพฤติกรรมดีและสามารถปฏิบัติตนได้ตามคุณลักษณะ ทั้ง 11 ประการ โดยมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนและควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และก่อให้เกิดผลดีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

chalearmchart 25 มี.ค. 2560 เวลา 21:36 น. 0 133
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^