LASTEST NEWS

23 เม.ย. 2561โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา (สมัคร25-26เม.ย.61) 23 เม.ย. 2561โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา (สมัครบัดนี้-25เม.ย.2561) 22 เม.ย. 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร20-25เม.ย.61 22 เม.ย. 2561โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล รับสมัครครูและพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 12 อัตรา สมัคร23 – 25 เมษายน 2561 22 เม.ย. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครหัวหน้างานวิชาการ 3 อัตรา 22 เม.ย. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ รับสมัครครู 6 อัตรา สมัครบัดนี้-4พ.ค.61 22 เม.ย. 2561สพป.พัทลุง 2 เรียก ‘7 ครูผู้ช่วย’ รายงานตัว 22 เม.ย. 2561มีใครเรียนจบครูมาแล้วไม่อยากเป็นครูบ้างไหมคะ แล้วทำประกอบอาชีพอะไร 22 เม.ย. 2561สพป.ตาก เขต 1 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ 9 ราย 22 เม.ย. 2561กรมท่าอากาศยานเปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว695อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 23 เม.ย. - 7 พ.ค.นี้

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=foru

usericon

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รายงาน : นายเอี่ยมสกุล หมุนลี
ที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา : 2558
บทคัดย่อ
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ
1. ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
ของโครงการกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นโยบายของ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน
2. ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของกิจกรรม 10 กิจกรรม เกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน
3. ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน การนิเทศติดตาม และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับ
4.1 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนและชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
5. ประเมินผลกระทบของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความมีชื่อเสียง
ของโรงเรียน รางวัล / เกียรติยศ ที่โรงเรียนได้รับและการยอมรับของชุมชน
6. ประเมินประสิทธิผลของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้อง / บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ตั้งไว้
โดยใช้รูปแบบ การประเมินโครงการแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ปีการศึกษา 2558 กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 339 คน
โดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan และใช้การสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 339 คน โดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan และใช้การสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) จำนวน 2 คน นักเรียนใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) จำนวน 10 คน และผู้ปกครองของนักเรียน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมิน มีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดเขียนแสดงความคิดเห็น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามการประเมินของครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้อง กับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นโยบายของกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นโยบายของโรงเรียน มีความเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน และมีความสอดคล้องกับสภาพความจำเป็นของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอ พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมทุกกิจกรรม มีความเหมาะสม/เพียงพอ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับ มากที่สุด
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึง พฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมากที่สุด
    5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาล
ท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามการประเมินของผู้ปกครอง เกี่ยวกับชื่อเสียง ของโรงเรียนและการยอมรับของชุมชน พบว่า ผู้ปกครองมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ และในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
6. ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาล ท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามการประเมินของผู้ปกครอง เกี่ยวกับ ความสอดคล้องของโครงการ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ผู้ปกครองมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ และในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
usernamegu 22 มี.ค. 2560 เวลา 10:28 น. 0 61
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^