LASTEST NEWS

19 เม.ย. 2561กศน.เขตบางกอกน้อย รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 3 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา(สมัคร24-26เม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561โรงเรียนตะพานหิน รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา (สมัคร17-24เม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/420 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560) 19 เม.ย. 2561คลอดแล้วปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 61 - รอแค่ ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ 19 เม.ย. 2561โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร19 - 26 เมษายน 2561) 19 เม.ย. 2561โรงเรียน สังกัดสพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 19 เม.ย. 2561โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครบรรณารักษ์ สมัครตั้งแต่บัดนี้-16พฤษภาคม 2561 19 เม.ย. 2561โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาแนะแนว สมัครบัดนี้-7พ.ค.61 19 เม.ย. 2561โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร24-30ม.ย.2561) 19 เม.ย. 2561สพฐ.เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 226 อัตรา (หลายจังหวัด) สนใจดูรายละเอียด

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รหัสวิชา ง 21102

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รหัสวิชา ง 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
     อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้รายงาน : วิไลภรณ์ บรรพบุตร
ปีที่รายงาน : 2559
______________________________________________________________________________
    
    การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นวิธีการหนึ่งที่นำเอาศักยภาพของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง 21102 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง 21102 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง 21102 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ถึง 1/4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 141 คน
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling )
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ บทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ .22 - .76 ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ .33 - .97 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .96 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (Item – total Correlation) ตั้งแต่ .41 ถึง .73 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t (Dependent Sample)

    ผลการศึกษาพบว่า

        1. ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.54 / 81.89 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
        2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7131 หมายความว่า นักเรียนที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ร้อยละ 71.31
        3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4. นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง 21102 มีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( = 4.08)

        โดยสรุป บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนต่อไป โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา
thbookh 04 มี.ค. 2560 เวลา 15:04 น. 0 72
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^