LASTEST NEWS

22 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน6,000.-บาท 22 พ.ค. 2561สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรกฎาคมนี้ 22 พ.ค. 2561สพฐ.ปรับปฏิทินสอบ ย้าย ‘ครู- บิ๊กสถานศึกษา’ กว่า 2 หมื่นอัตรา 22 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านบวกเปา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-31พ.ค.2561 22 พ.ค. 2561มาแล้ว! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 ความรอบรู้ กฎหมาย ชุดที่ 1 โดย : ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 21 พ.ค. 2561สาขา-อัตราบรรจุครูคืนถิ่นรอบ2 21 พ.ค. 2561เช็ค 66 จังหวัด และ สศศ. เปิดสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 เอกขาดแคลนและมีความจำเป็น 21 พ.ค. 2561แปะลิงค์รอ !!! ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 2/2560 - วันนี้(21พ.ค.2561) 21 พ.ค. 2561ประกาศแล้ว!! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 2/2560 เช็ครายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก, ข. ที่นี่ 21 พ.ค. 2561​ด่วน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ของนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ผู้ประเมินโครงการ    นายณรงค์ จันทะธรรม
หน่วยงาน        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป โมเดล (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 63 คน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา จำนวน 92 คน และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 92 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 5 ชุด ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการศึกษา พบว่า
    1..ผลการประเมินโครงการ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
    2..สภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาได้อย่างชัดเจน โครงการมีความเหมาะสม และมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา และโครงการสอดคล้อง กับความต้องการของครูผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา และชุมชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
    3. ปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการมีอย่างเพียงพอ เอกสารที่ใช้จัดกิจกรรม ในโครงการมีความเหมาะสม และมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่รับผิดชอบมีความพรอมในการดำเนินโครงการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีงบประมาณในการดำเนินโครงการเพียงพอ
    4..กระบวนการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม มีการเผยแพร่ และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสูชุมชน และดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไวในโครงการข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
    5..ผลผลิตของโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม
    6..ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน ผู้ปกครอง ของนักเรียนนักศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ สนุกสนาน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้โครงการมีความเหมาะสมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ เมื่อได้เรียนรู้จากกิจกรรม
narongart 02 มี.ค. 2560 เวลา 14:03 น. 0 78
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^