รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน 14 ส.ค. 2561เช็คตำแหน่งงานว่างและคุณสมบัติ ด่วน! “ธนาคารออมสิน” เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2561 14 ส.ค. 2561( รวมลิงค์ ) เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 ส.ค. 2561รวมลิงค์ !! เว็บไซต์ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 13 ส.ค. 2561ประกาศครบแล้วทุกกิจกรรม! เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 13 ส.ค. 2561ประกาศแล้ว! เกณฑ์แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ของนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ผู้ประเมินโครงการ    นายณรงค์ จันทะธรรม
หน่วยงาน        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป โมเดล (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 63 คน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา จำนวน 92 คน และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 92 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 5 ชุด ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการศึกษา พบว่า
    1..ผลการประเมินโครงการ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
    2..สภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาได้อย่างชัดเจน โครงการมีความเหมาะสม และมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา และโครงการสอดคล้อง กับความต้องการของครูผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา และชุมชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
    3. ปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการมีอย่างเพียงพอ เอกสารที่ใช้จัดกิจกรรม ในโครงการมีความเหมาะสม และมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่รับผิดชอบมีความพรอมในการดำเนินโครงการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีงบประมาณในการดำเนินโครงการเพียงพอ
    4..กระบวนการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม มีการเผยแพร่ และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสูชุมชน และดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไวในโครงการข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
    5..ผลผลิตของโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม
    6..ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน ผู้ปกครอง ของนักเรียนนักศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ สนุกสนาน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้โครงการมีความเหมาะสมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ เมื่อได้เรียนรู้จากกิจกรรม
narongart 02 มี.ค. 2560 เวลา 14:03 น. 0 96
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^