LASTEST NEWS

15 ต.ค. 2561กศจ.แพร่ เรียกบรรจุ 11 อัตรา ขอใช้บัญชีกศจ.อื่น 3 อัตรา (รายงานตัว 25 ต.ค.61) 15 ต.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ. มิติการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.  15 ต.ค. 2561เปิดรายชื่อ 37 หลักสูตร "13สถาบัน"คุณภาพดีมาก 15 ต.ค. 2561ครูเขียนบันทึกภาระงานขอวิทยฐานะได้ 14 ต.ค. 2561เพิ่งบรรจุเป็นข้าราชการแต่อยากกลับไปทำงานเอกชนเหมือนเดิม 14 ต.ค. 2561โรงเรียนวัดท่าตลาด รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 15-28 ต.ค.2561 14 ต.ค. 2561โรงเรียนเทศบาลท่าตูม รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา สมัคร 15-19 ต.ค.2561 14 ต.ค. 2561ไม่ต้องผ่านภาค ก 30 อัตรา สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบรรจุรับราชการ สมัครบัดนี้-28ธ.ค.2561 14 ต.ค. 2561กศจ.หนองบัวลำภู เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 รวม 74 อัตรา 14 ต.ค. 2561กศจ.สุราษฎร์ธานี เตรียม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบสอง 247 อัตรา และขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 9 วิชาเอก

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ของนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ผู้ประเมินโครงการ    นายณรงค์ จันทะธรรม
หน่วยงาน        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป โมเดล (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 63 คน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา จำนวน 92 คน และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 92 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 5 ชุด ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการศึกษา พบว่า
    1..ผลการประเมินโครงการ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
    2..สภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาได้อย่างชัดเจน โครงการมีความเหมาะสม และมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา และโครงการสอดคล้อง กับความต้องการของครูผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา และชุมชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
    3. ปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการมีอย่างเพียงพอ เอกสารที่ใช้จัดกิจกรรม ในโครงการมีความเหมาะสม และมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่รับผิดชอบมีความพรอมในการดำเนินโครงการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีงบประมาณในการดำเนินโครงการเพียงพอ
    4..กระบวนการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม มีการเผยแพร่ และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสูชุมชน และดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไวในโครงการข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
    5..ผลผลิตของโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม
    6..ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน ผู้ปกครอง ของนักเรียนนักศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ สนุกสนาน นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้โครงการมีความเหมาะสมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ เมื่อได้เรียนรู้จากกิจกรรม
narongart 02 มี.ค. 2560 เวลา 14:03 น. 0 106
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^