LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2561คุรุสภา มีมติปรับแก้ร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  24 ก.ย. 2561ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูล การจ้างธุรการโรงเรียน 14,363 อัตรา 24 ก.ย. 2561สอบครูผู้ช่วยติดมีโอกาสบรรจุไหม 23 ก.ย. 2561เตรียมตัวลุย! (คาดการณ์) กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ล็อตใหม่ สพฐ./ท้องถิ่น/อาชีวะ/กศน. 23 ก.ย. 2561กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา สมัคร 1 - 24 ตุลาคม 2561 23 ก.ย. 2561อายุ38ปี ทำงานเอกชนอยู่ สนใจสมัครเป็นข้าราชการครู/ยังมีโอกาสอยู่ไหม? 21 ก.ย. 2561กศจ.นครราชสีมา รวมลิงค์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 21 ก.ย. 2561ตัดสินใจไม่ถูกกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในอนาคต "ครูผู้ช่วย 1/2561" 21 ก.ย. 2561นักวิชาการ แนะ ศธ. ทบทวนบรรจุครูจบไม่ตรงสายสอนประถม ส่อกระทบพัฒนาการเด็ก 21 ก.ย. 2561พิจิตรวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูส่อเค้าบาน

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ

usericon

รายงานการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน
ผู้ศึกษา    นางสาวจันทนา นามโยธา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานศึกษา    โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3) เพื่อศึกษาทักษะการทำโครงงาน โดยได้คะแนนทักษะการทำโครงงานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 18 คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน จำนวน 11 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน และแบบทดสอบท้ายวงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักสวนครัว แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วงจร โดยวงจรที่ 1 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1- 4 วงจรที่ 2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5- 7 และวงจรที่ 3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8-11 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสรุปเป็นความเรียง
    ผลการศึกษา พบว่า
    1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักสวนครัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสอนคิดด้วยโครงงานโดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 3 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 2) ขั้นสอน ประกอบด้วย 6 ขั้น ดังนี้ (1) ให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำโครงงานก่อนการเรียนรู้ (2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจใคร่รู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอกิจกรรม (3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนดำเนินกิจกรรม (4) ขั้นแสวงหาความรู้ นักเรียนลงมือทำกิจกรรมโครงงานตามความสนใจของนักเรียน (5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม (6) ขั้นนำเสนอผลงาน ให้นักเรียนนำเสนอผลการเรียนรู้ 3) ขั้นสรุป นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวคิด หลักการในเรื่องที่เรียน สมาชิกทุกคนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ผลที่ได้จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหา สามารถใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาได้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
    2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 88.89 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80
3. ทักษะการทำโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.61 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.51 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับมาก ( =4.37)
mooping2438 24 ก.พ. 2560 เวลา 10:51 น. 0 88
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^