LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. 30 ก.ย. 2563โรงเรียนวัดชัยมงคล รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (มีบ้านพักครูให้) สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

รายงานผลการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรีย

usericon

รายงานผลการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรีย
บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน    รายงานผลการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
ชื่อผู้รายงาน        นางสุรีย์ บุญรักษา
ชื่อหน่วยงาน        โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
ปีที่ศึกษา        ปีการศึกษา 2556

    การประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 7
(บ้านหนองพังแค) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ในด้านสภาพแวดล้อม (Context)
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ซึ่งประเมินในปีการศึกษา 2556 จาก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการปรับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา 2) กิจกรรมเยาวชนรักษ์พลังงาน 3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมจัดการขยะ 5) กิจกรรมยุวเกษตรอินทรีย์ และ
6) กิจกรรมอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้
จำนวน 292 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 20 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มละจำนวน 136 คน โดยใช้วิธีการการสุ่มแบ่งชั้น (Stratified Radom Sampling) ตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ใน 4 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Seale) โดยเรียงลำดับการปฏิบัติ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ได้ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) เท่ากับ .38 - .84 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha – Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

    ผลการศึกษาพบว่า
1.    ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 7
(บ้านหนองพังแค) ปีการศึกษา 2556 ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และรายกิจกรรมสามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรมยุวเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเยาวชนรักษ์พลังงาน กิจกรรมจัดการ กิจกรรมการปรับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 7
(บ้านหนองพังแค) ปีการศึกษา 2556 ด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการ ด้านการวางแผนการดำเนินโครงการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ โดยรวมและรายกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และรายกิจกรรมสามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเยาวชนรักษ์พลังงาน กิจกรรมการปรับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรมจัดการขยะ และกิจกรรมยุวเกษตรอินทรีย์
3 ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 7
(บ้านหนองพังแค) ปีการศึกษา 2556 ด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนของโครงการ การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ ด้านกระบวนการ โดยรวมและรายกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และรายกิจกรรมสามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการปรับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมยุวเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมจัดการขยะ กิจกรรมเยาวชนรักษ์พลังงาน และกิจกรรมอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
4. ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 7
(บ้านหนองพังแค) ปีการศึกษา 2556 ด้านผลผลิตเมื่อสิ้นสุดโครงการ และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยรวมและรายกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และรายกิจกรรมสามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
กิจกรรมยุวเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการปรับหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเยาวชนรักษ์พลังงานและกิจกรรมจัดการขยะ ส่วนเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก
    
krufoncity7 20 ส.ค. 2557 เวลา 23:27 น. 0 571
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^