LASTEST NEWS

27 ต.ค. 2563สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด! ชะลอการสรรหาศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ.ปี 2563 27 ต.ค. 2563กาฬสินธุ์ เตรียมเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 55 อัตรา 27 ต.ค. 2563มาแล้ว! รายชื่อโรงเรียน ใช้บรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 กศจ.ลพบุรี รายงานตัว 30ต.ค.นี้ 27 ต.ค. 2563ผลย้ายครู และผู้บริหารสถานศึกษา รอบ2/2563 สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  27 ต.ค. 2563ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ปีบัญชี 2563  27 ต.ค. 2563กศจ.บึงกาฬ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 8 วิชาเอก จำนวน 55 อัตรา - รายงานตัว 2 พ.ย.2563 26 ต.ค. 2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ รร.ศษ.จชต. 26 ต.ค. 2563ก.พ.เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบแข่งขันชิงทุนเล่าเรียนหลวง 73 ทุน สมัครบัดนี้-5 พ.ย.63 26 ต.ค. 2563สพฐ.แจ้งจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 1) 26 ต.ค. 2563ศธจ.พะเยา ประกาศผลอนุมัติย้าย ผอ.สถานศึกษา 23 ราย

คู่มือรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยและเก็งข้อสอบครูผู้ช่วย ที่จะเปิดสอบ

usericon

คู่มือรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยและเก็งข้อสอบครูผู้ช่วย ที่จะเปิดสอบ
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตราใด ก. 29 ข. 40 ค. 50 ง. 81 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจัดเป็น ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย 3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับแรก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด ก. 19 สิงหาคม 2542 ข. 20 สิงหาคม 2542 ค. 19 ธันวาคม 2545 ง. 20 ธันวาคม 2545 4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย ค. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ ข. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ ง. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา ก. การถ่ายทอดความรู้ ข. การฝึกอบรม ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม 7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา ค. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง ง. กระทรวง หมายความว่ากระทรวงศึกษาธิการ 8. ตำแหน่งข้าราชการครูตามข้อใดที่สังกัดต่างหน่วยงาน ก. ครู ข. คณาจารย์ ค. ผู้บริหารสถานศึกษา ง. ผู้บริหารการศึกษา 9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 10. ข้อใดไม่ใช่หลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ก. ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ข. รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพเคารพกฎหมาย ค. รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น 12. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา ก. กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด ข. กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ ค. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ง. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 13. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด ก. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ ข. กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหาร จัดการด้วยตนเอง ค. มีนโยบายเดียวกัน การปฏิบัติหลากหลายวิธี ง. ถูกทุกข้อ 14. ต่อไปนี้นี้ ข้อใดไม่กล่าวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. บุคคล ข. เอกชน ค. องค์กรปกครองท้องถิ่น ง. ครู อาจารย์ 15. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดามารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา ก. การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู ข. การยกเว้นเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล ง. การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล 16. จุดที่ต่างกันของการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สำคัญคือข้อใด ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา ข. สถานที่จัดการศึกษา ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร 17. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย ก. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส ค. จัดการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา ง. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 18. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาสำหรับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. โรงเรียน ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค. ศูนย์พัฒนาชุมชน ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา 19. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา ก. ด้านวิชาการ ข. งบประมาณ ค. หลักสูตรการสอน ง. การบริหารทั่วไป 20. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. ผู้แทนครู ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน ค. ผู้แทนศิษย์เก่า ง. ผู้แทนคุณวุฒิ ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399- ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD วิชาการศึกษาและ VCD ติวสอบ พรบ.การศึกษาราคา 679 บาท ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028 ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน เลือกที่ท่านสะดวก 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์ 2. ธนาคารทหารไทย TMB สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 438-2-47909-7 ออมทรัพย์ 3. ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม KTB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 417-0-09015-2 ออมทรัพย์ ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่ vijjadh@gmail.com มาที่ 085-3949028 เรียนลูกค้าทุกท่านทางเว็บเรากำลังทำเป็นหนังสือพูดได้ mp3 เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟัง หรืออ่านแล้วง่วงนอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mk108.com/read.php?fid=10&tid=829&toread=1
chaiyan 05 เม.ย. 2556 เวลา 15:46 น. 0 3,445
usericon

คู่มือรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยและเก็งข้อสอบครูผู้ช่วย ที่จะเปิดสอบ
สนใจสัส่งซื้อมาที่ 0853949028
ความคิดเห็นที่ #1 chaiyan 18 พ.ค. 2556 เวลา 11:10 น. 27.55.xxx.xxx
usericon

คู่มือรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยและเก็งข้อสอบครูผู้ช่วย ที่จะเปิดสอบ
ดัน
ความคิดเห็นที่ #2 chaiyan 13 พ.ค. 2556 เวลา 22:15 น. 27.55.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^