LASTEST NEWS

24 พ.ย. 2560อดีตผอ.สพม.38 ซัดรอยต่อโครงสร้าง ทำเรียกบรรจุครูสะดุด จี้ทบทวนมติกศจ.ตาก เยียวยา ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ 24 พ.ย. 2560(( รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 24 พ.ย. 2560ประวัติศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 24 พ.ย. 2560โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว 24 พ.ย. 2560สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร21-27พ.ย.60 24 พ.ย. 2560ศธ.รับ‘ศธจ.-สพท.’ขัดแย้ง เรื่องปกติช่วงปรับโครงสร้าง เล็งโยกอำนาจ‘ลงโทษทางวินัย-แต่งตั้งรก.’กลับสพท. 24 พ.ย. 2560(( รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเอก )) สพป.พิจิตร เขต 2 เปิดสอบครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 3 อัตรา 24 พ.ย. 2560ฮือฮา!! ผอ.สพป.โคราช 7 ปฏิเสธหนังสือศธจ.โคราช เชิญร่วมงานครูบรรจุใหม่ “ทราบ-ไม่ไป” 24 พ.ย. 2560สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 18 อัตรา 24 พ.ย. 2560สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญตรีทุกสาขา 6 อัตรา สมัคร13พ.ย.-1ธ.ค.60

การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังก

usericon

การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังก
ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ปีการศึกษา 2556
ผู้ประเมิน     สุภาภรณ์ บุตรธรรม
ปีที่รายงาน 2556


[center]บทคัดย่อ[/center]

    การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยการดำเนิน กระบวนการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Modle) โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 103 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู จำนวน 22 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก จำนวน 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการประเมิน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารและครูฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 0.87 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์หาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการวิเคราะห์เนื้อความ (Content Analysis)
    ผลการประเมิน สรุปได้ ดังนี้
    1.    ผลการประเมินความสอดคล้องของบริบทโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า ในภาพรวมบริบทของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X= 4.25, S.D = 0.31) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 5 ข้อ
    2.    ผลการประเมินความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการดำเนินงาน โครงการรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความพร้อม ความ เหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X= 4.04, S.D. = 0.22)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก
ทั้ง 9 ข้อ
    3.    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน
บ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556
        3.1    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ใน ระดับมาก ( X= 4.00, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
        3.2    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X= 4.08, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
    4.    ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน
บ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556
        4.1    ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวม ผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรัก
การอ่านประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X=3.86, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ และประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ 1 ข้อ
        4.2    ผลการประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( X= 4.13, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจทุกข้อ
sppbut 15 ส.ค. 2557 เวลา 11:19 น. 0 757
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^