LASTEST NEWS

21 ก.ค. 2562โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกประถมศึกษา สมัครบัดนี้-26 ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวช.ขึ้นไป (ป.ตรีสมัครได้) เงินเดือน 9,000.-บาท 21 ก.ค. 2562สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 11 อัตรา (หลายจังหวัด) วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 21 ก.ค. 2562โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ สมัครบัดนี้-25ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 8 อัตรา สมัคร15-25 กรกฎาคม 2562 21 ก.ค. 2562โรงเรียนบ้านปากห้วย เปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครบัดนี้-23ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562[ รวมลิงก์ ] สรุปยอดสถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 21 ก.ค. 2562กศจ.สุโขทัย สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 21 ก.ค. 2562กลุ่มเครือข่ายครูสุดฉับไว  ตบเท้าเข้าพบ"รมว.ศธ."ในวันหยุด เสนอปัญหาแก้ไข  20 ก.ค. 2562กศจ.ลพบุรี สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562

รายงานการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำห

usericon

รายงานการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน  สำห
กิตติกรรมประกาศ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการให้เป็นสถานที่ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ นางสุจินดา แก้วมา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยานุxxxลนารี นางรุจิไรพร แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ นางโสภา สกุลวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ นางเฉลิมพร พรหมมา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเนินพิทยาคม และนางสมพร สถิตโกศล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ที่กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนทำให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ และชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณครู อาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และขอขอบใจนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาเป็นอย่างดี ทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี
ประโยชน์จากศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบให้ บิดา มารดา ตลอดจน ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนในการสร้างพื้นฐานการศึกษาแก่ผู้ศึกษาเดือนทิพย์ ศรีเงินยวง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียนเนินพิทยาคม


ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา นางเดือนทิพย์ ศรีเงินยวง
ปีที่ศึกษา    2555

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเนินพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ คัดเลือกข้อสอบที่มีความยาก ตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.2 0 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.78 แบบประเมินความพึงพอใจเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
จากการศึกษา ผลการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏผล ดังนี้
1. แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.26/83.51 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยรวมแล้วนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งด้านลักษณะรูปเล่ม ด้านเนื้อหา ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน การวัดและประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^