LASTEST NEWS

06 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 06 ก.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 13 กลุ่มวิชา 20 อัตรา 06 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 18 กลุ่มวิชา 45 อัตรา 06 ก.ค. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรร ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.ค.-ก.ย.63 06 ก.ค. 2563กศจ.สกลนคร อนุมัติขอใช้ บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 7 สาขาวิชาเอก รวม 62 อัตรา 06 ก.ค. 2563กศจ.ยโสธร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 6 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2563 06 ก.ค. 2563สพม.9 เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัคร 8-14 กรกฎาคม 2563 06 ก.ค. 2563ธนาคารกรุงไทย สมัครงานสำหรับผู้พิการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา - สมัครออนไลน์ 06 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรสาคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 8 อัตรา (ขอใช้บัญชี กศจ.บุรีรัมย์) รายงานตัว 10 ก.ค.2563 06 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรสาคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 8 อัตรา (ขอใช้บัญชี กศจ.ประจวบคีรีขันธ์) รายงานตัว 10 ก.ค.2563

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเ

usericon

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเ
ชื่อเรื่อง         : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่าย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556
ผู้รายงาน     : นายยูโสบ สุมาตรา
        รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)
ปีที่รายงาน     : พ.ศ. 2557

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ 1)คุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 2)พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู 3)พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 4)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40(บ้านควนโพธิ์) 5)ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40(บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP-Model) โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 222 คน ประชากรครู จำนวน 24 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 210 คน กลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานตามสภาพจริง จำนวน 2 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.79 – 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ ภาคีเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดพบว่า ทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.52 , σ = 0.34) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X̅ = 4.30,S.D. = 0.25) อยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่า ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่า ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ค่าน้ำหนัก 20% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดพบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก(X̅ = 4.38, S.D. = 0.16) รองลงมาได้แก่กลุ่มครู (µ = 4.30,σ = 0.25)อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด(X̅ = 3.73,S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมากเช่นกัน
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น
4.1 ผลการประเมินคุณภาพการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน ค่าน้ำหนัก 10 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดพบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38,S.D.= 0.15) รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X̅ = 4.36,S.D.= 0.24)อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ = 4.21,σ = 0.15) อยู่ในระดับมากเช่นกัน
     4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนจำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน มีค่าน้ำหนัก 10 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณา เป็นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่ากลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก(µ = 4.30,σ = 0.22)รองลงมาได้แก่กลุ่มนักเรียน(X̅ = 4.29,S.D. = 0.28)อยู่ในระดับมากเช่นกัน
     4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40(บ้านควนโพธิ์)ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ค่าน้ำหนัก 10 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมินพบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30,S.D. = 0.24) รองลงมาได้แก่กลุ่มครู ( µ = 3.92,σ = 0.24) อยู่ในระดับมากเช่นกัน
     4.4 ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำแนกเป็น
4.4.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555-2556 พบว่า โดยภาพรวมระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.54 ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.61 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง - 0.93 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า มีเพียง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าพัฒนาได้แก่ สุขศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา มีค่าคะแนนพัฒนาสูงสุด เท่ากับ + 4.93 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนพัฒนาเท่ากับ + 3.49 ส่วนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าคะแนนพัฒนาต่ำสุด เท่ากับ + 0.53 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555โดยภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.17 ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 36.53 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง - 1.65 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ามีเพียง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่านั้น ที่มี ค่าพัฒนา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ มีค่าคะแนนพัฒนา เท่ากับ + 3.15 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ + 2.53 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
     4.4.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40(บ้านควนโพธิ์) จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555-2556 พบว่า ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.00 ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 69.35 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง – 1.65 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า มีเพียง 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าพัฒนาได้แก่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าคะแนนพัฒนาเท่ากับ + 3.61 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555โดยภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.44 ปีการศึกษา 2556 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 63.56 โดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง - 2.88 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ามีเพียง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่านั้น ที่มีค่าพัฒนา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนพัฒนา เท่ากับ + 3.00 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ + 0.44 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    5. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมินค่านำหนัก 10 % ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมพบว่า ทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.58,S.D. = 0.21) รองลงมาได้แก่กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X̅ = 4.40,S.D. = 0.18) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ = 4.10,σ = 0.25) อยู่ในระดับมากเช่นกัน
สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา 2556 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIIP Model) ค่าน้ำหนัก 100 คะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผลการประเมินครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
    ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
    1.ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้มีประสิทธิภาพโรงเรียนควรจัดประชุมชี้แจงครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ขอบเขต ภาระงาน และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ภายใต้การมีส่วนร่วม ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารเป็นระยะๆ
    2.โรงเรียนควรส่งเสริมและเร่งรัดให้ครูปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น และแก้ปัญหาได้
3.โรงเรียนควรเร่งรัดให้ครูดำเนินการวิเคราะห์ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดควรพัฒนาเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้


ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการหรือวิจัยครั้งต่อไป
    1. ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามโครงสร้างโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ เพื่อที่จะทำให้ทราบคุณภาพการบริหารงานด้านต่าง ๆ และเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    2. ควรส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ
    3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารงานวิชาการ และหรือบริหารสถานศึกษาตามโครงสร้างโรงเรียนเป็นนิติบุคคล
ppdd17 01 ส.ค. 2557 เวลา 22:50 น. 0 879
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^