LASTEST NEWS

31 มี.ค. 2563#บรรจุทั่วประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดสอบพนักงานราชการ 788 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 8เม.ย.-1พ.ค.63 31 มี.ค. 2563สพฐ.ประกาศายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 31 มี.ค. 2563สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา สมัครวันที่ 1-8 เมษายน 2563 31 มี.ค. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพิ่มเติม 31 มี.ค. 2563โรงเรียนบ้านบก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำแบบทดสอบ Online หลักสูตรและระบบ Schoolmis ผ่าน 80% รับเกียรติบัตร 31 มี.ค. 2563โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัคร 7-30 เม.ย 2563 31 มี.ค. 2563สพป.สระบุรี เขต 2 ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรทักษะด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร 31 มี.ค. 2563สพฐ.เล็ง"รับสมัคร-สอบ- มอบตัว"รับนร.ทางออนไลน์   31 มี.ค. 2563อธิบายกันอีกครั้ง (30 มีนาคม 2563) การสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู ต้องมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง? 31 มี.ค. 2563อบรมออนไลน์หลักสูตร SafeInternetForKid คุณครูลงทะเบียน พิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Certificate) ได้

เผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง

usericon

เผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง
ชื่อเรื่อง                     ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษาค้นคว้า          นางสาวอาทิตยา  ทองแกมนาก
 
บทคัดย่อ
                   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญยิ่ง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างสมดุลและมีความสุขจนเกิดทักษะความชำนาญทางการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ตัวเรา เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกกจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 10 คน จากห้องเรียน 1 ห้อง ได้โดยการสุ่มตัวอย่าง (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน8 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ตัวเรา  เป็นแบบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง 0.33 ถึง 0.86 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 แบบวัดทักษะคิดวิเคราะห์ เป็นแบบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยาก .27 ถึง .39 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.24 ถึง 0.40 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก รายข้อ ระหว่าง 0.85 ถึง 0.87 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน Wilcoxon Maxtched Paris Singed Ranks Test
             ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
             1. แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ตัวเรา
มีประสิทธิภาพ 84.46/82.50
             2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ตัวเรา มีค่าเท่ากับ 0.52
             3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบสืบเสาะความรู้สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
             4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ต่อการเรียนด้วยแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ตัวเรา อยู่ในระดับมากที่สุด
            โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ตัวเรา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทำงานอย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ด้วยการค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการดำรงชีวิต
              
 
Atitaya 05 เม.ย. 2556 เวลา 11:55 น. 0 1,679
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^