LASTEST NEWS

05 ก.ค. 2563ด่วนที่สุด! ชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 04 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ก.ค. 2563เลื่อนจ่าย "เงินเดือน" ข้าราชการ กรกฎาคมเร็วขึ้น หลังครม. หยุดชดเชยสงกรานต์ 04 ก.ค. 2563กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา - รายงานตัว 9 ก.ค.63 04 ก.ค. 2563กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​16 จำนวน 17 อัตรา - รายงานตัว 9 ก.ค.63 03 ก.ค. 2563สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เปิดสอบพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 20-26 ก.ค.2563 03 ก.ค. 2563สพม.9 เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัคร 8-14 กรกฎาคม 2563 03 ก.ค. 2563สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 17 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-15 ก.ค.63 02 ก.ค. 2563กศจ.นราธิวาส เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 19 รายงานตัว 10 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563กศจ.ชุมพร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 15 รายงานตัว 14 ก.ค.2563

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชาอ211

usericon

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รหัสวิชาอ211
บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1 ที่มีต่อการจัดเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 8 แผน ๆละ 2 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก ระหว่างอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.20 – 0.64 และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบฝึก ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 มีวิธีดำเนินการ 1) สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 2) เก็บรวบรวมข้อมูล และ 3) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (Dependent Samples)
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.11/ 86.97
2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7703 แสดงว่าหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.03
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
4. นักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
โดยสรุป แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ จึงควรส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ทุกๆ ครั้ง ที่มี การเรียนการสอน ขั้นตอนกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น นักเรียนสามารถใช้ภาษาที่อยู่ใกล้ตัว หรือเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมการสอน ทุกขั้นตอนได้ใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง มีความคุ้ยเคยความอบอุ่น ความเป็นกันเองกับผู้เรียน
นักเรียนมีความสุขต่อการเรียน และใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้usericon

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รหัสวิชาอ211
[blockquote] อ้างถึง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชาอ21102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[hr]บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1 ที่มีต่อการจัดเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 8 แผน ๆละ 2 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก ระหว่างอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.20 – 0.64 และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบฝึก ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 มีวิธีดำเนินการ 1) สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 2) เก็บรวบรวมข้อมูล และ 3) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (Dependent Samples)
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.11/ 86.97
2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7703 แสดงว่าหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.03
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
4. นักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
โดยสรุป แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ จึงควรส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ทุกๆ ครั้ง ที่มี การเรียนการสอน ขั้นตอนกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น นักเรียนสามารถใช้ภาษาที่อยู่ใกล้ตัว หรือเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมการสอน ทุกขั้นตอนได้ใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง มีความคุ้ยเคยความอบอุ่น ความเป็นกันเองกับผู้เรียน
นักเรียนมีความสุขต่อการเรียน และใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้[/blockquote]
ความคิดเห็นที่ #1 patchareewiboonkul 22 ก.ค. 2557 เวลา 11:29 น. 202.29.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^