LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. 30 ก.ย. 2563โรงเรียนวัดชัยมงคล รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (มีบ้านพักครูให้) สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียน โ

usericon

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียน 			โ

ชื่อผลงาน     :     รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model
โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556
ผู้รายงาน          :     นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนเนียงวิทยา
ปีที่รายงาน     :     ปีการศึกษา 2556

บทสรุป
    
     รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้ กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการดำเนินงานแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียน 2) การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียน 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 297 คน ครูผู้สอน จำนวน 59 คน ผู้ปกครอง จำนวน 297 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำนวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 2 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.951 – 0.979 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
1.    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครูมีความคิดเห็นว่าด้านบริบทของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.65, S.D. = .64 ) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน และรองลงมา คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่าบริบทของโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ( ค่าเฉลี่ย = 4.57, S.D. = .76 ) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
2.    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.59, S.D. = .70) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า ด้าน หน่วยงานที่สนับสนุนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.66, S.D. = .66 ) รองลงมา ได้แก่ ด้านวัสุดอุปกรณ์และอาคารสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.58, S.D. = .70 ) ส่วนด้านการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.55, S.D. = .71 ) ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียนมีความคิดเห็นว่าด้านกระบวนการของโครงการมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.57, S.D. = .73 ) ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ กลุ่มผู้ปกครอง มีความคิดเห็นว่าด้านกระบวนการของโครงการมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ( ค่าเฉลี่ย = 4.57, S.D. = .71 )ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.56, S.D. = .69 ) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 จำแนกเป็น
4.1     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู และกลุ่มผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.55, S.D. = .69, .73 ) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมาและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กลุ่มนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( = 4.54, S.D. = .76 ) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.2    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมินเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ( = 4.58, S.D. = .72 ) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน รองลงมา คือ กลุ่มครู และกลุ่มผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ( ค่าเฉลี่ย = 4.53, S.D. = .68, .69 )ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน
4.3    ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควนเนียงวิทยา โดยภาพรวมปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 6.70 ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ประเด็นการประเมิน และ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET ) ปีการศึกษา 2555-2556 พบว่า ค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ระดับชั้น ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ประเด็นการประเมิน
4.4    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส โดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส โดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.68, S.D. = .63 ) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน รองลงมา คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส โดยใช้ กลยุทธ์ SCoRE Model โรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม (ค่าเฉลี่ย = 4.57, S.D. = .59 )ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.52, S.D. = .68 ) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ
            ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1.    โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SCoRE Model ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.    ควรนำขั้นตอนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ SCoRE Model ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียน และมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนควนเนียงวิทยา เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3.    ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
            ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป
            1.ควรมีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคและรูปแบบอื่นๆ
        2.ควรศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการติด 0 ร มส ของนักเรียน
surasak01 19 ก.ค. 2557 เวลา 22:47 น. 0 991
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^