LASTEST NEWS

02 ส.ค. 2564"กสทช."เคาะ ให้แพ็กเกจเน็ต 79 บาท เรียนออนไลน์นาน 2 เดือน-โทรฟรี 8 เลขหมาย 02 ส.ค. 2564ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถาม  เรื่อง มีจิตสาธารณะ ร่วมอาสาทำความดี เนื่องในวันเฉลิม ฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 02 ส.ค. 2564สพฐ.ออกหนังสือ แจ้งหลักเกณฑ์ปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวในช่วง โควิด-19 02 ส.ค. 2564“ตรีนุช” เล็งชงปรับใหญ่ผู้บริหาร ศธ.ก่อน ก.ย.นี้  01 ส.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  01 ส.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 31 ก.ค. 2564กมธ.สภาฯเรียกร้อง‘ตรีนุช’ ตั้งงบฯจัดการศึกษาออนไลน์ อุ้มครูฯอัตราจ้าง 31 ก.ค. 2564หลักสูตรวิทยาการคำนวณ หลักสูตรสำหรับครู ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน ได้รับเกียรติบัตรทันที 31 ก.ค. 2564หลักสูตรออนไลน์ PLC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทำแบบทดสอบหลังเรียน ผ่าน 70% รับเกียรติบัตร 30 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2564 ทำผ่าน 70% ได้รับเกียรติบัตร

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาค

usericon

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาค
ชื่อเรื่อง    :    การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
        ปีการศึกษา 2556
ผู้ศึกษา    :    นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
ตำแหน่ง    :    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

    การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ปีการศึกษา 2556 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
        1.     เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)
        2.    เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)
        3.     เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation)
            3.1 เกี่ยวกับการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Plan)
            3.2 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน (Do)
            3.3 เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
            3.4 เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุง (Act)
        4.     เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ด้าน
            4.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            4.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            4.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
            4.4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
            4.5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
            4.6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            4.7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
            4.8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ฉบับ แบบประเมินมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีระยะเวลาการประเมิน ระหว่าง
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 และสิ้นสุดการประเมินภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 ใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมด
    สรุปผลการประเมิน
    1. ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ด้านบริบทของโครงการ (Context) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2. ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน สบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์
การประเมิน
    3. ผลการประเมินการดำเนินงานของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน สบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ด้านกระบวนการของโครงการ (Process) ผู้ประเมินได้ประเมินการดำเนินงาน มี 4 ด้าน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 และระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 พบว่า ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Plan) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4. ผลการประเมินการดำเนินงานของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ผู้ประเมินได้ทำการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี 8 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 2)ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 3)ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก 4)ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 5)ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก ) 6)ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 7)ด้านการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก และ8)ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    จากผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม ปีการศึกษา 2556 โดยได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของ
แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริบท (Context)
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ทุกด้านผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกด้าน ดังนั้นการดำเนินโครงการนี้จึงบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการตามที่ตั้งไว้

    ข้อเสนอแนะ
        ข้อเสนอแนะทั่วไป
        1. การดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ
        2.การดำเนินโครงการต่าง ๆ ต้องเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำของคณะกรรมการ ด้วยการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินและจัดวางทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
        3. การประเมินด้วยรูปแบบ CIPP ต้องทำการประเมินอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2.ควรศึกษาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพสถานศึกษา    
santikorn 24 พ.ค. 2557 เวลา 22:10 น. 0 1,043
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^