LASTEST NEWS

23 มิ.ย. 2560สพม.19 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา 22 มิ.ย. 256026 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ตัวอย่างกลอนสดุดีสุนทรภู่ รวมกลอนสุนทรภู่ (ต่อ) 22 มิ.ย. 256026 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่ ตัวอย่างกลอนสดุดีสุนทรภู่ รวมกลอนสุนทรภู่ 22 มิ.ย. 2560รับเยอะ 12 อัตรา สพม.19 เปิดสอบครูอัตราจ้าง ครูวิทย์คณิต ครูขั้นวิกฤต ครูพักนอน ครูธุรการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา 22 มิ.ย. 2560โรงเรียนสวนอนันต์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000 บาท 22 มิ.ย. 2560โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท 22 มิ.ย. 2560โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ไม่ใช้วุฒิครู) เงินเดือน 15,000บาท 22 มิ.ย. 2560"ชัยพฤกษ์" ดูแลครูรับผลกระทบวิทยฐานะใหม่ 22 มิ.ย. 2560ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 317/2560 ผลประชุมองค์กรหลัก 20 มิถุนายน 2560 22 มิ.ย. 2560โรงเรียนบ้านหนองยาง เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเอก

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โร

usericon

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล  โร
ชื่อเรื่องประเมิน         รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล
         โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
ผู้ประเมิน          นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ
ปีที่ประเมิน         2556

บทคัดย่อ
        การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสภาพแวดล้อม (2) ด้านปัจจัยนำเข้า (3) ด้านกระบวนการ และ (4) ด้านผลผลิตของโครงการ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ปีการศึกษา
2556 จำนวน 936 คน จำแนกได้ดังนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการ ใช้ประชากรทั้งหมดจำนวน 17 คน คณะครูโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ใช้ประชากรทั้งหมด จำนวน 79 คน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยการจับฉลาก ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 420 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบประเมินฉบับที่ 1 จำนวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 แบบประเมินฉบับที่ 2 จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการประเมินพบว่า
    1. ผลประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ใน 4 ด้าน สรุปได้ดังนี้
1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.41, = 0.62 )
1.2 ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34, =0.69)
    1.3 ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.32, = 0.65)
        1.4 ผลการประเมินความเหมาะสม ด้านผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50, =0.55)
     1.5 ผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของคณะกรรมการบริหารโครงการ และครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีการเสนอแนะว่า ควรมีการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนทุกระดับชั้น. ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน เป็นต้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนมีโอกาสฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอ ควรส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มทักษะการอ่านจากหนังสืออ่านนอกเวลา
    2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ตามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน สรุปผลได้ดังนี้
     2.1 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมของโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.39, S.D. = 0.58 ) ส่วนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( =4.45, S.D. = 0.56)
         2.2 ผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน มีการเสนอแนะว่า ต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ได้สร้างนิสัยรักการอ่านตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทำให้นักเรียนนำทักษะการอ่านมาใช้ประโยชน์ในการเรียนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มอายุ แต่ละระดับชั้น โรงเรียนควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน และควรให้มีการดำเนินโครงการนี้ต่อไป

    

aoyaing2517 19 พ.ค. 2557 เวลา 17:34 น. 0 238
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^