LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2561มาแล้ว!! โครงการครูคืนถิ่น ปี2561 (วุฒิม.6) 4,156อัตรา เช็คสาขาวิชาเอก/สถาบันที่เปิดรับ ด่วน!! 25 ก.พ. 2561สพม.14 เปิดสอบครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต(สมัคร2-8มี.ค.61) 25 ก.พ. 2561เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 8 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท (สมัคร26ก.พ.-9มี.ค.61) 25 ก.พ. 2561เมืองพัทยา เปิดสอบผู้ช่วยครู 14 วิชาเอก รวม 45 อัตรา (สมัคร26ก.พ.-9มี.ค.61) 25 ก.พ. 2561สพม.10 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (สมัครตั้งแต่บัดนี้-2มี.ค.61) 24 ก.พ. 2561สพม.10 เปิดรับสมัครสอบครูขั้นวิกฤต 7 อัตรา - ครูธุรการ 1 อัตรา (สมัคร21ก.พ.-2มี.ค.61) 24 ก.พ. 2561สพม.7 เปิดสอบนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (สมัคร27ก.พ.-5มี.ค.61) 24 ก.พ. 2561โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (สมัคร22-28ก.พ.61) 24 ก.พ. 2561(รับทั่วประเทศ)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครพนักงาน 26ตำแหน่ง 400อัตรา สมัคร5-11มี.ค.61 24 ก.พ. 2561แชร์เลย! งานใหม่ กรมศิลปากร เปิดสอบรับราชการ 35 อัตรา

เผยแพร่ผลงาน นางสาวสุกัลยา ยกน้อย สาขาชีววิทยา เรื่อง ระบบ ย่อ

usericon

เผยแพร่ผลงาน นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย  สาขาชีววิทยา เรื่อง ระบบ	ย่อ
ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30141
เรื่อง ระบบ    ย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน    ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ผู้รายงาน      นางสาวสุกัลยา ยกน้อย
ปีที่รายงาน     2556

บทคัดย่อ
     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอน รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30141 เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดการสอน รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30141 เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30141 เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30141 เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตรประมาณค่ามีทั้งหมด 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t- test แบบ Dependent
ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอน รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30141 เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีค่าเป็น 83.03/82.23 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า t = 45.69 * และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก = 4.35 , S.D. = 0.46


กิตติกรรมประกาศ

    รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว30141
เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เล่มนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่าน
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
    ดร.ปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการและอำนวยความสะดวกในการวิจัย
    นางนวลฉวี มนตรีประถม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
นายสุรพล ศรีธรรมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นางพัลภา จักรก้านตง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางสัมฤทธิ์ บุญยะโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นายวิศิษฐ์ ศรีประสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายสุดใจ กองมะลี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และ
นางสมจิต อินทรชาติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ ตรวจแก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และรายงานรายผลการใช้ชุดการสอน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว30141 เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งคณะครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยทุกท่านที่ส่วนสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่
บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนวางรากฐานทางการศึกษาให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่ต้น จนถึงปัจจุบัน

        
    สุกัลยา ยกน้อย
wittayawat 16 พ.ค. 2557 เวลา 20:07 น. 0 382
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^