LASTEST NEWS

24 พ.ค. 2560สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เปิดลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 15 อัตรา 24 พ.ค. 2560สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัคร29พ.ค.-2มิ.ย.2560 24 พ.ค. 2560สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิทย์-คณิต 2 อัตรา สมัคร 30พ.ค.-5มิ.ย.2560 24 พ.ค. 2560เตือนแม่พิมพ์อย่าลืมต่อ “ตั๋วครู” 24 พ.ค. 2560คุรุสภารับรองหลักสูตรครูม.กรุงเทพธนบุรีแล้ว 24 พ.ค. 2560สิ้นสุดการรอคอย! ก กลางท้องถิ่น เห็นชอบแล้ว เปิดสอบบรรจุ ขรก.-พนง.ส่วนท้องถิ่น ปี2560 24 พ.ค. 2560สพม.38 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา สมัคร27-31พ.ค.60 24 พ.ค. 2560เงินเดือนสูง 20,000 - 500,000บาท สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 22 อัตรา 24 พ.ค. 2560แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย 23 พ.ค. 2560โรงเรียนตามฝันแม่ใจ รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ (ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 – 2556     
ผู้รายงาน : นายธาตรี ยีปันจอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2555 – 2556
บทสรุป
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 – 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1)คุณภาพการดำเนินงานตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ 2)พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูเพื่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 3)ภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 4)สมรรถภาพทางกายของนักเรียน 5)คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และ6)ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 – 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ แบบบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียน แบบบันทึกข้อมูลสมรรถภาพทางกายของนักเรียน และแบบบันทึกข้อมูลคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ตามสภาพจริง จำนวน 3 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง .971 - .985

ผลการประเมินพบว่า
1.    ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการ
ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 - 2556 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาตามปีการศึกษาพบว่า ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( =4.12, S.D.=.79 และ( =4.55, S.D. =.71 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 - 2556 ตามความคิดเห็นของครู ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาตามปีการศึกษาพบว่า ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด (=4.12, =.57 และ(=4.52, =.65 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 – 2556 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 กลุ่มครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด( =4.37 ,S.D.=.86 และ =4.53 ,S.D.=.67 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมาคือ กลุ่มผู้ปกครอง มีเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( =4.16, S.D =.71และ =4.67, S.D =.64) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( =4.11, S.D =.78 และ =4.66, S.D =.65) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเช่นกัน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ โรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 – 2556 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.2 ผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพของครูเพื่อการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและเป็นแบบอย่างได้โรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 – 2556 ตามความคิดเห็นครู และนักเรียน โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.3 ภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 – 2556 โดยรวมภาวะสุขภาพนักเรียนปกติ อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.4 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 – 2556 โดยรวมภาวะสุขภาพนักเรียนปกติ อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.5 คุณภาพการศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
4.6 ผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านควน จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555 – 2556 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ
    ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1. โรงเรียนควรดำเนินการตามนโยบาย และมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้ทุกฝ่าย เช่น บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง ควรมีการจัดสรรหรือสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
3. การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กควบคู่กันไปกับการพัฒนาการศึกษา
    ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป
1.    ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.    ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพที่ดี กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโครงการอื่น ๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการโดยใช้รูปแบบอื่น ๆ
4. ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม
thanayee 11 พ.ค. 2557 เวลา 00:59 น. 0 153
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^