LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2562กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จาก กศจ.นครราชสีมา และกศจ.กำแพงเพชร - รายงานตัว 1 พ.ย.2562 21 ต.ค. 2562กศจ.พิจิตร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10 - รายงานตัว 1 พ.ย.2562 21 ต.ค. 2562การจัดสรรอัตราให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ต.ค. 2562ด่วนที่สุด! การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ต.ค. 2562กศจ.เชียงราย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 82 อัตรา - รายงานตัว 25 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 132 อัตรา - รายงานตัว 30 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6399 เรื่อง การสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสพฐ. 21 ต.ค. 2562ด่วน!! สพฐ.สำรวจกลุ่มวิชา และจำนวนตำแหน่งว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 21 ต.ค. 2562รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีฯ ม.พะเยา โพสต์ อัตราว่างเพื่อบรรจุครู ปี พ.ศ.2562 จำนวน 26,246 คน หายไปไหน? 21 ต.ค. 2562ครูโอ๊ะ "กนกวรรณ วิลาวัลย์" รมช.ศึกษาฯ รับฟังเสียงสะท้อนเรื่องค่าตอบแทน ครูกศน.

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณ

usericon

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณ
ชื่องานวิจัย     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
        และการนำไปใช้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย         นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว
สถานศึกษา     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีการศึกษา     2556                                

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 14 แผน 14 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แบบประเมินผลด้านความรู้และความสามารถจากผลงานนักเรียน และแบบทดสอบท้ายวงจรที่ 1–3 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร ดังนี้ วงจรที่ 1 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-5 วงจรที่ 2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6-10 และวงจรที่ 3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11-14 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุปความเรียง

    ผลการวิจัยพบว่า
         1.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนำ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้ทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงและได้ทบทวนความรู้เดิม โดยร่วมสนทนาซักถามหรือการตอบคำถาม เป็นต้น 2) ขั้นสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนได้คิด วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและกล้าแสดงออก ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 2.1) ขั้นแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์ปัญหาที่ครูสร้างขั้น จากใบกิจกรรมและคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน โดยบันทึกผลที่ได้ในใบกิจกรรม แล้วนำเสนอต่อกลุ่มย่อย 2.2) ขั้นไตร่ตรองระดับกลุ่ม นักเรียนจะเข้ากลุ่มย่อย แล้วนำใบกิจกรรมที่ทำเป็นรายบุคคล นำเสนอสมาชิกในกลุ่มร่วมกันระดมสมอง อภิปรายซักถามข้อสงสัยที่เกิดจากการนำเสนอของสมาชิกแต่ละคนและช่วยกันตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกและเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดเป็นวิธีแก้ปัญหาของกลุ่มและบันทึกลงในในกิจกรรม 2.3) ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้งชั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มต่อชั้นเรียน ผู้เรียนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ครูอธิบายเพิ่มเติมวิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มไม่ได้เลือก 3) ขั้นสรุป ในขั้นนี้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาในเรื่องที่เรียน โดยครูอธิบายเพิ่มเติมในแนวคิดและหลักการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4) ขั้นฝึกทักษะ/การนำไปใช้ ในขั้นนี้นักเรียนฝึกทักษะจากแบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้น เป็นสถานการณ์ที่หลากหลายคล้ายคลึงกับสถานการณ์เดิมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของนักเรียน นักเรียนเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ70 ขึ้นไป โดย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 23.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.97 และมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 83.67

formost04 28 เม.ย. 2557 เวลา 23:09 น. 0 739
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^