LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2563โรงเรียนต้นกล้า รับสมัครครูและบุคลากร 14 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 25,000.- บาท 28 ก.ย. 2563"ณัฏฐพล"ตีกลับร่างพ.ร.บ. การศึกษา ตั้งคำถามทำไมขาด3ข้อ สำคัญก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ 28 ก.ย. 2563ล่าสุด! เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา 28 ก.ย. 2563กศจ.ตาก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา รายงานตัว 1 ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2563ท้องถิ่น ปี 63 เปิดสอบปี 64 รับ65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา เฉพาะครูผู้ช่วย 958 อัตรา 23 วิชาเอก 27 ก.ย. 2563โรงเรียนกิตติรวี รับสมัครครู 2 อัตรา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ บ้านพักฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ฟรี 27 ก.ย. 2563วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา 27 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม 26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณ

usericon

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณ
ชื่องานวิจัย     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
        และการนำไปใช้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย         นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว
สถานศึกษา     โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีการศึกษา     2556                                

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 14 แผน 14 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แบบประเมินผลด้านความรู้และความสามารถจากผลงานนักเรียน และแบบทดสอบท้ายวงจรที่ 1–3 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร ดังนี้ วงจรที่ 1 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-5 วงจรที่ 2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6-10 และวงจรที่ 3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11-14 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุปความเรียง

    ผลการวิจัยพบว่า
         1.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนำ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้ทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงและได้ทบทวนความรู้เดิม โดยร่วมสนทนาซักถามหรือการตอบคำถาม เป็นต้น 2) ขั้นสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนได้คิด วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและกล้าแสดงออก ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 2.1) ขั้นแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์ปัญหาที่ครูสร้างขั้น จากใบกิจกรรมและคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน โดยบันทึกผลที่ได้ในใบกิจกรรม แล้วนำเสนอต่อกลุ่มย่อย 2.2) ขั้นไตร่ตรองระดับกลุ่ม นักเรียนจะเข้ากลุ่มย่อย แล้วนำใบกิจกรรมที่ทำเป็นรายบุคคล นำเสนอสมาชิกในกลุ่มร่วมกันระดมสมอง อภิปรายซักถามข้อสงสัยที่เกิดจากการนำเสนอของสมาชิกแต่ละคนและช่วยกันตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกและเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดเป็นวิธีแก้ปัญหาของกลุ่มและบันทึกลงในในกิจกรรม 2.3) ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้งชั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มต่อชั้นเรียน ผู้เรียนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ครูอธิบายเพิ่มเติมวิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มไม่ได้เลือก 3) ขั้นสรุป ในขั้นนี้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาในเรื่องที่เรียน โดยครูอธิบายเพิ่มเติมในแนวคิดและหลักการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4) ขั้นฝึกทักษะ/การนำไปใช้ ในขั้นนี้นักเรียนฝึกทักษะจากแบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้น เป็นสถานการณ์ที่หลากหลายคล้ายคลึงกับสถานการณ์เดิมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของนักเรียน นักเรียนเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ70 ขึ้นไป โดย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 23.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.97 และมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 83.67

formost04 28 เม.ย. 2557 เวลา 23:09 น. 0 877
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^