LASTEST NEWS

29 มี.ค. 2563อกศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศคะแนนย้ายครูฯ ครั้งที่ 1 ปี 2563 29 มี.ค. 2563ล่าเกียรติบัตร..อยู่บ้านต้านโควิด-19 อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง  29 มี.ค. 2563คอร์สอบรมออนไลน์เยอะมาก! เหมาะกับคุณครู ผู้ปกครองและผู้สนใจ อบรมผ่านแล้วรับเกียรติบัตรกันไปเลย! 28 มี.ค. 2563Course อบรมออนไลน์ สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน Chulalongkorn University เสร็จแล้วรับเกียรติบัตร 28 มี.ค. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณฯ ค่าจ้างนักการภารโรง เม.ย.- มิ.ย.63 28 มี.ค. 2563รับสมัครครูผู้สอน 20 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) สมัครทาง E-mail 28 มี.ค. 2563โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 16,000-21,170 บาท 28 มี.ค. 2563แจกแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กๆ การนับเลขและสมาชิก (ช่วงกักตัวอยู่บ้าน หนี COVID-19) 28 มี.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 28 มี.ค. 2563ศธ 04009/ว 1853 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแบบคอมพิวเตอร์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: งานวิจัยเชี่ยวชาญ

usericon

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: งานวิจัยเชี่ยวชาญ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย        นางสาวปริชาติ ชมชื่น
ปีที่วิจัย    ปีการศึกษา 2556
___________________________________________________________________

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ 3) นำรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ไปใช้ในสภาพจริง และ4) นำเสนอผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ
    การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ โดยผู้วิจัยได้ประมวลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสรุปสาระสำคัญจากข้อมูลการสัมภาษณ์ และสังเกตโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 โรงเรียน จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 จัดทำคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 15 คน ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ไปใช้ที่โรงเรียนชนะใช้กิจการ อำเภอกันทรลักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งดำเนินการนำรูปแบบไปใช้ตามคู่มือกำหนดและเป็นการดำเนินการนำไปใช้ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 วงรอบ พร้อมด้วยการประเมินประสิทธิผล 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิภาพ 2) ด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 3) ด้านความสามารถในการยืดหยุ่น และ4) ด้านความสามารถในการปรับตัว ประเมินรูปแบบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำรูปแบบไปใช้ในโรงเรียนชนะใช้กิจการ จำนวน 26 คน และขั้นตอนที่ 4 นำเสนอผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ซึ่งประเมินรูปแบบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำรูปแบบไปใช้ในโรงเรียนชนะใช้กิจการ จำนวน 26 คน
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. สภาพปัจจุบันในการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ได้มีการดำเนินการโดยบริหารงานในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การวางแผนและพัฒนาการส่งเสริมทางวิชาการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผล สภาพปัญหาส่วนใหญ่โรงเรียนขยายโอกาสผู้เรียนมาจากสภาพหลายแหล่งพื้นที่ จึงทำให้เกิดความแตกต่าง ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ในส่วนของชุมชนไม่มีความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผลในด้านกระบวนการบริหารที่ชัดเจนเพียงพอจึงทำให้เข้าร่วมยังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควรเพราะในบางส่วนก็เป็นการดำเนินการของสถานศึกษาเท่านั้น ส่วนความต้องการ คือ ผู้มีส่วนร่วมต้องการให้สถานศึกษาสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานวิชาการตั้งแต่ต้นเพื่อการเข้าใจแนวทางปฏิบัติ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน จะทำให้การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี
    2. ผลจากการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 4) การวางแผนและพัฒนาการส่งเสริมทางวิชาการ 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6) การนิเทศภายใน และ7) การวัดและประเมินผล
    3. ผลการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผล โรงเรียนชนะใช้กิจการ ไปใช้ในสภาพจริง พบว่า มีผลการประเมินสภาพบริบทหลังจากนำรูปแบบไปใช้ทำให้สภาพการบริหารงานวิชาการมีสภาพการบริหารที่เป็นระบบ มีการพัฒนาในด้านขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ด้านมากกว่าก่อนนำรูปแบบไปใช้ และผลการประเมินด้านประสิทธิผลโดยรวมหลังการนำรูปแบบไปใช้อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลังการนำรูปแบบไปใช้ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยรายการด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด
    4. ผลจากการนำเสนอรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้าน
28 เม.ย. 2557 เวลา 00:01 น. 0 412
usericon

มีปรับแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ความคิดเห็นที่ #1 28 เม.ย. 2557 เวลา 00:03 น. 101.51.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^