LASTEST NEWS

17 ม.ค. 2560สพป.มุกดาหาร เปิดสอบพนักงานราชการครู ลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง 13 อัตรา 17 ม.ค. 2560ความเชื่อมั่นครูไทย...จากปี 52 ถึงปี 59 17 ม.ค. 2560นายกรัฐมนตรีระบุพร้อมคืนตำแหน่งข้าราชการครูให้นางจอมทรัพย์ หากสอบสวนแล้วไม่มีความผิดจริง 17 ม.ค. 2560สช.วอนปรับปฏิทินสอบ"ครูผู้ช่วย"ลดเอกชนสมองไหล 17 ม.ค. 2560ด่วน!! รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 17 ม.ค. 2560ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 17 ม.ค. 2560คลังเคาะลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบสอง เม.ย.นี้ เตรียมเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา-จน 1,500/เดือน 17 ม.ค. 2560แต่งตั้งข้าราชการครูฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17 ม.ค. 2560นายกฯ ลั่นแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ 17 ม.ค. 2560ไฟเขียวโยกเงินเดือน "รองผอ.ดอกจัน" ปรับเพิ่ม 24 เก้าอี้ "บิ๊กศึกษาธิการภาค" แทน

รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษ

usericon

รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษ
ชื่อรายงาน    รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ชื่อผู้รายงาน    นางพรไพริน แฮมิลตัน
หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ปีที่ทำการศึกษา    2556

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาก่อนและหลังการจัดประสบการณ์จากหนังสือ
คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อยที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาตามแนวการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 98 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง(Purpose Random Sampling) คือ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อยจำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ๆ ละ 5 เรื่อง รวมทั้งหมด 25 เรื่อง แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย รวมจำนวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจ
ของเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานได้นำเครื่องมือมาหาประสิทธิภาพของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ทดลองกับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 27 คน ระยะเวลาในการใช้ทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษา สัปดาห์ที่ 2–6 ดำเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน และสัปดาห์ที่ 7 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบหลังการทดลอง(Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษา วันละ 10 ข้อ รวม 4 วัน 40 ข้อ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

    ผลการศึกษา พบว่า
        1. ประสิทธิภาพของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา
ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 82.02/81.39ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้อที่ 1
        2. หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.72 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้อที่ 2
        3. ความสามารถทางภาษาหลังการจัดประสบการณ์จากหนังสือคำคล้องจอง
ประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้อที่ 3
        4. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อยมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา
ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ข้อที่ 4

pronpairin 27 เม.ย. 2557 เวลา 07:05 น. 0 888
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^