LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2563โรงเรียนต้นกล้า รับสมัครครูและบุคลากร 14 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 25,000.- บาท 28 ก.ย. 2563"ณัฏฐพล"ตีกลับร่างพ.ร.บ. การศึกษา ตั้งคำถามทำไมขาด3ข้อ สำคัญก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ 28 ก.ย. 2563ล่าสุด! เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา 28 ก.ย. 2563กศจ.ตาก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา รายงานตัว 1 ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2563ท้องถิ่น ปี 63 เปิดสอบปี 64 รับ65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา เฉพาะครูผู้ช่วย 958 อัตรา 23 วิชาเอก 27 ก.ย. 2563โรงเรียนกิตติรวี รับสมัครครู 2 อัตรา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ บ้านพักฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ฟรี 27 ก.ย. 2563วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา 27 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม 26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563

การประเมินโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาล

usericon

การประเมินโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาล
ชื่อผลงานทางวิชาการ    การประเมินโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)เทศบาลนครนครราชสีมา
ประเภทของผลงาน    นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สายงาน        การบริหารสถานศึกษา
ชื่อผู้ศึกษา        ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
ปีที่ทำการศึกษา        2554-2555
    

บทคัดย่อ[center][/center]
    การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 2) ประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 3) ประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน ครู 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน 100 คน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน รวม 229 คน
    ผลการประเมิน พบว่า
    1. สภาพแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก รายการที่มี ความเหมาะสมมากที่สุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับปัญหาของโรงเรียน ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
    2. ปัจจัยพื้นฐานของโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มี ความเหมาะสมมากที่สุด คือ ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการ ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ แหล่งวิทยาการสำหรับการค้นคว้าและพัฒนางาน
    3. กระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ 3 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้    
        3.1     ขั้นเตรียมการ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ปัจจัยที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ การเตรียมการด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ    
        3.2 ขั้นดำเนินการ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก การดำเนินการที่มี ความเหมาะสมมากที่สุด คือ บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ส่วนการดำเนินการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ การนิเทศติดตามผลของผู้บริหาร
        3.3 ขั้นประเมินผล โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ขั้นประเมินผลที่มี ความเหมาะสมมากที่สุด คือ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานมีความเหมาะสมและครูติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
    4. ผลผลิตของโครงการ ทั้ง 6 ส่วน สรุปได้ดังนี้
        4.1 ผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการหลักสูตรคู่ขนาน
            1) โรงเรียนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมาและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อเปิดสอนหลักสูตรคู่ขนาน
            2) โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (คู่ขนาน) ร่วมกัน สำหรับใช้ประกอบการดำเนินโครงการ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและช่างยนต์
            3) โรงเรียนเริ่มเปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 ศึกษาต่อในหลักสูตรคู่ขนาน จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและช่างยนต์ ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 35 คน ในปีการศึกษา 2553 เปิดรับนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 33 คน ในปีการศึกษา 2554 เปิดรับนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 45 คน ในปีการศึกษา 2555 เปิดรับนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 41 คน
            4) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์และช่วงปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน ในวันจันทร์ถึงวันพุธ นักเรียนเรียนวิชาสามัญ โดยมีครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เป็นครูผู้สอน ส่วนในวันพฤหัสบดี วันศุกร์และช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนเรียนวิชาชีพ โดยมีครูวิทยาลัยเทคนิค สุรนารีเป็นครูผู้สอน
            5) ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 35 คน นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และได้รับวุฒิการศึกษาทางวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ทั้ง 35 คน และในการศึกษา 2555 มีนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 33 คน นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และได้รับวุฒิการศึกษาทางวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ทั้ง 33 คน
        4.2 ผลการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูผู้สอนได้พัฒนาระบบ การเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์นักเรียนปรับพื้นฐาน และจัดกลุ่มนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และ การประเมินผลแต่ละหน่วย การจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหน่วย การปรับปรุง แก้ไขและวิจัยปฏิบัติการ ดำเนินการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และสรุปรายงานผลการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ซึ่งผลการดำเนินงานทุกขั้นตอนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนในระดับดี
        4.3 คุณภาพการสอนของครู ก่อนและหลังดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้
            1) ก่อนสอนโดยรวมคุณภาพการสอนของครูก่อนสอน ก่อนดำเนินโครงการอยู่ระดับปานกลาง และหลังดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
            2) ระหว่างสอนโดยรวมคุณภาพการสอนของครูระหว่างสอน ก่อนดำเนินโครงการอยู่ระดับปานกลาง และหลังดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
            3) หลังสอนโดยรวมคุณภาพการสอนของครูหลังสอน ก่อนดำเนินโครงการอยู่ระดับปานกลาง และหลังดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
        4.4 คุณภาพการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้
            1) ก่อนเรียนโดยรวมคุณภาพการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน ก่อนดำเนินโครงการอยู่ระดับปานกลาง และหลังดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
            2) ระหว่างเรียนโดยรวมคุณภาพการเรียนของนักเรียนระหว่างเรียน ก่อนดำเนินโครงการอยู่ระดับปานกลาง และหลังดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
            3) หลังเรียนโดยภาพรวมคุณภาพการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ก่อนดำเนินโครงการอยู่ระดับปานกลาง และหลังดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
        4.5 ค่าเฉลี่ยร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการประเมินผลปลายปีของครูทุกระดับชั้นพบว่า หลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2554-2555) สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2552)
        4.6 ความพึงพอใจต่อโครงการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ประสานงานโครงการ ครูเข้าโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
krutrasing 27 เม.ย. 2557 เวลา 00:36 น. 0 769
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^