รายงานผลการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างส
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม 16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างส

usericon

รายงานผลการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  สนุกสร้างส
ชื่อเรื่อง         รายงานผลการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์
ปั้นจินตนาการด้วยแป้งปั้นเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้พัฒนา         นางสาวกัญทิมา วิเศษแก้ว
สถานศึกษา     โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ ปั้นจินตนาการด้วยแป้งปั้นเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการ ด้วยแป้งเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการด้วยแป้งเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการด้วยแป้งเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการด้วยแป้งเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ห้องเรียน จำนวน 238 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 34 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากชั้นเรียนที่มีการจัดผู้เรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการด้วยแป้งปั้นเปลือกไข่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการด้วยแป้งปั้นเปลือกไข่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการศึกษาและพัฒนา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการด้วยแป้งปั้นเปลือกไข่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.69/86.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการด้วยแป้งปั้นเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการด้วยแป้งเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผล คือ ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ ปั้นจินตนาการด้วยแป้งเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนโดยภาพรวม มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีทักษะในการทำงาน รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบต่องาน ในขณะที่ข้อที่มีการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ การวางแผนในการทำงาน
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกสร้างสรรค์ปั้นจินตนาการด้วยแป้งปั้นเปลือกไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
[left][left][/left][/left]
kansn1020 21 เม.ย. 2557 เวลา 13:45 น. 0 522
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^