LASTEST NEWS

19 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 18 ก.ค. 2561สมัครครูผู้ช่วย กศจ.นครราชสีมา วันแรก ทะลุ 1,834 อัตรา 18 ก.ค. 2561การแต่งกายที่สุภาพ สำหรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 18 ก.ค. 2561หนังสือขออนุญาตสมัครสอบครูผู้ช่วย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. 18 ก.ค. 2561ศธ.เชื่อครูเบี้ยวหนี้ แค่ส่วนน้อย ครูส่วนใหญ่ต้าน แนะออมสิน ก่อนให้ครูกู้ ควรเช็ก ‘เครดิตบูโร’ 18 ก.ค. 2561คุณวุฒิที่เรียนจบจะสมัครสอบครูผู้ช่วย ได้ไหม? 18 ก.ค. 2561‘คุรุสภา’ ชี้ ครูประกาศเบี้ยวหนี้ ยังไม่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 18 ก.ค. 2561สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน 21 อัตรา (สมัคร23-31ก.ค.61) 18 ก.ค. 2561ครูพัฒนาท้องถิ่นยังว่าง สกอ.ส่งต่อรับทีแคสรอบ 5 18 ก.ค. 2561ฟื้นระบบครูประถมศึกษาสอนทุกวิชา

ผลงานทางวิชาการ นายภานุ อ่ำใหญ่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหว

usericon

ผลงานทางวิชาการ นายภานุ  อ่ำใหญ่  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหว
ชื่อเรื่อง            การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
            ท้องถิ่น (SBMLD)
ผู้วิจัย            นายภานุ อ่ำใหญ่
สถาบัน            โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)
            สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
            สุราษฎร์ธานี
ปีที่พิมพ์            2556

บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 2) วิเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และ 3) หาประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ (Phase) 6 ขั้นตอน ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร และใช้แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 2 การยกร่างและการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 ทำการร่างการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 4 สร้างและทำการยืนยันการพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 3 การทดลองใช้การพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 5 นำรูปแบบที่ได้ไปทดลองใช้ และขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการใช้การพัฒนารูปแบบ
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารโดยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหา การดำเนินงาน
    2. องค์ประกอบในการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประกอบด้วย 14 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านความมุ่งของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจัยด้านคุณภาพ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านความร่วมมือของชุมชน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษา ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัย ด้านความสัมพันธ์ชุมชนของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านการวิจัยในชั้นเรียน ปัจจัยด้านความพรอมของสถานศึกษา ปัจจัยด้านความศรัทธาของชุมชนต่อสถานศึกษา ปัจจัยด้านความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปัจจัยด้านการยอมรับ นับถือของชุมชนต่อผู้บริหารสถานศึกษา
        รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ประกอบด้วย ข้อความและแผนภูมิ ซึ่งอธิบายแนวทางการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School – Based Management For Local Development) ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ไดแก สวนที่ 1 หลักการพื้นฐาน (Foundations) ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และ3) เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ สวนที่2 โครงสร้างระบบบริหาร (Administrative System Structures) ประกอบด้วย 1) ปัจจัยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 2) ขอบข่ายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 3) กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 4) มาตรการกำกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และ5) คุณภาพผลผลิตการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สวนที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure Phases) ประกอบด้วย 1) การเตรียมการดำเนินงาน 2) การดำเนินงาน 3) การประเมินผล และ4) สรุปแลรายงานผล รวมทั้งองค์กรสนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประกอบด้วย 1) กระทรวงมหาดไทย ไดแก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานการศึกษาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายโรงเรียน 4) คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และ5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน
    3. ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
        ทดลองใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยการประชุมเพื่อยืนยันประสิทธิผลของการการพัฒนารูปแบบ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้วิจัย บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง และบุคลากรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) จากการประชุมสรุปประเด็นสำคัญจากบุคลากรทั้ง 4 จังหวัด ได้ดังนี้
        ด้านการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตามองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ คือ ความเป็นมาและความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ และการวัดและประเมินผล
    สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เพื่อให้บุคลากรได้มีความตระหนักรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
krusakon 18 เม.ย. 2557 เวลา 16:42 น. 0 250
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^