รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื

usericon

รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน
     เรื่อง ฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
ชื่อผู้ศึกษา : รัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
ปีที่ศึกษา : 2556
-------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านเรื่อง ฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติท่ารำฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 13 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 576 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 45 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบวัดทักษะปฏิบัติท่ารำฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการศึกษา
     ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ฟ้อนตำนาน
ผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.50/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ มีการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.49 คะแนน และ 25.40 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 87.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.27 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนทักษะการฟ้อนของนักเรียน พบว่า คะแนนทักษะปฏิบัติท่ารำฟ้อนของของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการฟ้อนตำนานผ้าอาภรณ์เมืองแพร่สูงขึ้น และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง ฟ้อนตำนาน
ผ้าอาภรณ์เมืองแพร่ สำหรับนักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41
122522 13 เม.ย. 2557 เวลา 15:53 น. 0 245
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^