LASTEST NEWS

02 ก.ค. 2563กศจ.นราธิวาส เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 19 รายงานตัว 10 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563กศจ.ชุมพร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 15 รายงานตัว 14 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 02 ก.ค. 2563สพม.29 เปิดสอบพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 13 - 17 กรกฏาคม 2563 02 ก.ค. 2563สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 25 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 8 - 14 กรกฏาคม 2563  02 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 02 ก.ค. 2563ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน 02 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 18 02 ก.ค. 2563ก.ค.ศ.ยันเด็กจบใหม่ไม่เสียเปรียบสอบครูผู้ช่วย 02 ก.ค. 2563สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 10-20 ก.ค.2563

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญา

usericon

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญา
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา2556 โดย นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

[center]บทสรุป[/center]
การประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2556 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงานและประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยมีวิธีการประเมิน 2 ลักษณะคือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น การประเมินโดยใช้แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษาและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2556 จำนวน 28 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 255 จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 226 คนและกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 226 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิดจำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.87 – 0.97 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2556 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน คลองยางประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2556 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 16.5 ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2556 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.40 , S.D. = .25) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดความเป็นไปได้ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.58 , S.D. = .45) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด ( = 4.46 , S.D. = .43) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 4.27 , S.D. = .28) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2556 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.27 , S.D. = .21) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.36 , S.D. = .43) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ ( = 4.29 , S.D. = .57) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดความพร้อมของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.21 , S.D. = .53) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2556 ด้านกระบวนการ
3.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.22 , S.D. = .26) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 25 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.38 , S.D. = .32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( = 4.23 , S.D. = .29) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 7 ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.09 , S.D. = .33) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 7 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนจำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.23 , S.D. = .29) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 25 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.39 , S.D. = .33) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( = 4.24 , S.D. = .32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 7 ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.10 , S.D. = .37) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 7 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนก ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.25 , S.D. = .29) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 25 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.40 , S.D. = .32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( = 4.24 , S.D. = .32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 7 ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.14 , S.D. = .36) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 7 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2556 ด้านผลผลิต ได้แก่
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู จำแนก ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.31 , S.D. = .33) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.37 , S.D. = .35) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ( = 4.35 , S.D. = .40) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 4.25 , S.D. = .38) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.1.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของนักเรียน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.31, S.D. = .32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.36 , S.D. = .35) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ( = 4.32 , S.D. = .40) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.26 , S.D. = .38) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.1.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.31 , S.D. = .32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.36 , S.D. = .34) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ( = 4.32 , S.D. = .40) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.26 , S.D. = .38) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย( = 4.24 , S.D. = .35) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.29 , S.D. = .42) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน ตัวชี้วัด ( = 4.28 , S.D. = .34) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน และตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.19 , S.D. = .39) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2556
        4.2.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.87 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.80 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ36.54 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.36 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.39 ปีการศึกษา 2556 ต่ำกว่าปีการศึกษา 2555 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 0 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ สู่ครอบครัวและชุมชน ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.24 , S.D. = .26) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า
            4.3.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชนตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.24 , S.D. = .27) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.24 , S.D. = .26) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.24 , S.D. = .25)อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.33 , S.D. = .28) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า
4.4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย( = 4.35 , S.D. = .28) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.33 , S.D. = .28) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.33 , S.D. = .28) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.30 , S.D. = .25) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

    ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

    1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ จากผลการประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ในการจัดทำโครงการโรงเรียน ควรชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน
    2. การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรดำเนินการวางแผน ดำเนินการตามแผน ประเมินตรวจสอบและนำผล การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง
    3. การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การเผยแพร่สื่อ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้และนำผลการประเมินมาพัฒนาการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4. การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้รู้จักศักยภาพของตนเอง มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงาน ที่หลากหลาย นำภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงาน ส่งเสริมการจัดตั้งชุมนุมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นจิตอาสา จิตสาธารณะ ขยายผลกิจกรรมไปสู่ชุมชนให้มากขึ้น
    5. การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากร เช่น การประชุม อบรม สัมมนา จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมถอดประสบการณ์จากการปฎิบัติจริง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเผยแพร่สู่ชุมชน ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เคารพ เทิดทูนสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์และการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
    6. กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ กำกับ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะแนวทางในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

    1. ควรประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประยุกต์ทฤษฎีการประเมินอื่นๆ มาใช้ในการประเมินโครงการ เช่น การประเมิน โดยยึดวัตถุประสงค์ เป็นต้น
    2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
aleepiwdee 09 เม.ย. 2557 เวลา 09:31 น. 0 679
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^