LASTEST NEWS

18 ม.ค. 2563โรงเรียนบ้านร้านหญ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก (รับทุกสาขาวิชา) สมัครถึง 20 ม.ค.2563 18 ม.ค. 2563โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีประกันสังคม และมีบ้านพักครูให้อยู่ฟรี 18 ม.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครวุฒิป.ตรีทุกสาขา กรอกใบสมัครออนไลน์ 18 ม.ค. 2563ล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. รอบทั่วไป ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต กุมภาพันธ์2563นี้ 18 ม.ค. 2563กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 16 อัตรา สมัคร 20 - 24 มกราคม 2563 17 ม.ค. 2563โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือน 17,000.- บาท 17 ม.ค. 2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ป.โท ของแต่ละมหาวิทยาลัย เริ่มทยอยเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะ  17 ม.ค. 2563“สมศ.” สะกิดครูยุคใหม่ต้องเป็น “ไลฟ์โค้ช” 17 ม.ค. 2563มทร.ธัญบุรี รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องเป็นครู ก็สมัครได้ 17 ม.ค. 2563สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 13,800 - 18,000 บาท

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

usericon

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
บทคัดย่อ

เรื่อง    :     รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
        ด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร”
        โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อผู้ศึกษา    :    นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
ปีการศึกษา    :    2555

    การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” และเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร”
    ประชากรที่ใช้ในการประเมิน โดยประเมินจากกลุ่มประชากรซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย “พอสมควร” ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือองค์กรด้านการพัฒนา จำนวน 13 คน ฝ่ายบริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จำนวน 17 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเลโคะ จำนวน 5 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครอง จำนวน 130 คน พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป และครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะการประเมินผลผลิตโครงการในประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการและการประเมินผลกระทบในประเด็นความมุ่งมันในการทำความดีและความเอาใจใส่ต่อการเรียน จำนวน 131 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 330 คน
    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อการประเมิน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการประเมินบริบท โครงการ (CQ1) แบบสอบถามเพื่อการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการ (IQ2)     แบบสอบถามเพื่อการประเมินกระบวนการโครงการ (PQ3) แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลผลิตโครงการ (PrQ7) และ แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลกระทบโครงการ (ImQ8) 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อการประเมินการให้ความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” (PI4) 3) แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (PrR5) และ 4) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อการประเมินผลสำเร็จโครงการ (PrF6)
    การเก็บรวบรวมข้อมูล     ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อการประเมิน ในการประเมินปัจจัยบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลิตโครงการ ซึ่งผู้ประเมินเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนการประเมินกระบวนการโครงการในประเด็น การให้ความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” นั้น ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อการประเมินการให้ความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” โดยผู้ประเมินเป็นผู้สัมภาษณ์ การประเมินผลผลิตโครงการ ในประเด็นผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งสรุปรวบรวมจากผลการประเมินจากครูผู้สอน ประเด็นผลสำเร็จของโครงการ ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อการประเมินผลสำเร็จโครงการ โดยผู้ประเมินเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนำมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนำไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
    การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมินที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมิน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย () และค่าร้อยละ ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของการประเมินโครงการ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มนำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
    1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการประเมิน ดังนี้
        1.1 การประเมินก่อนเริ่มโครงการ
            1.1.1การประเมินบริบทโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน    ประเด็นปัญหา คือ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและเครือข่ายในแนวทางการดำเนินโครงการยังไม่ชัดเจนเท่าใดนัก ส่วนประเด็นข้อเสนอแนะ ควรมีการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ผู้ปกครองและเครือข่ายได้ทราบอย่างชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการดำเนินโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ
            1.1.2 การประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเด็นปัญหา คือ การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในความต้องการจำเป็น หลักการและเหตุผลของการดำเนินโครงการยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน และ ประเด็นข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดความต้องการจำเป็น หลักการและเหตุผลของโครงการให้ผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการดำเนินโครงการให้บรรลุผล
        1.2 การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ
            1.2.1 การประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร”     โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยผลการประเมิน 2 ส่วน สรุปผล ดังนี้
                1.2.1.1 การประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในประเด็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และการนิเทศ ติดตามโครงการ จากการตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมินกระบวนการโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเด็นปัญหา คือ นักเรียนมีบทบาทในการให้ความร่วมมือด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมคุณธรรมน้อย และประเด็นข้อเสนอแนะ คือ ควรกระตุ้นให้นักเรียนได้เพิ่มบทบาทในการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
                1.2.1.2 การประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในประเด็นการให้ความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” จากการสัมภาษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นอย่างดี ภาคีในเครือข่าย “พอสมควร” ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาคีเครือข่าย ทั้งในทางตรง และทางอ้อม ภาคีในเครือข่าย “พอสมควร” ที่เป็นภาคีหลักสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ทุกภาคีในเครือข่าย “พอสมควร” ต่างมีความสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เท่าเทียมกัน เพียงแต่ต่างบทบาท ต่างหน้าที่และต่างประเด็นการให้ความร่วมมือเท่านั้น นอกจากภาคีหลักสำคัญที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดังกล่าวแล้ว ภาคีอื่น ๆ ในเครือข่าย “พอสมควร” มีลักษณะของการให้ความร่วมมือทั้งการสนับสนุนงบประมาณ ประสานการจัดกิจกรรม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงแสนอแนะ เครือข่าย “พอสมควร” ที่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งพบว่า ในแทบทุกภาคีในเครือข่าย “พอสมควร” ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในรูปแบบของงบประมาณหรือทรัพยากรในการดำเนินโครงการแทบทั้งสิ้น
        1.3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
            1.3.1 การประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยผลการประเมิน 3 ส่วน สรุปผล ดังนี้
                1.3.1.1 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ในปีการศึกษา 2554 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ระดับดีเยี่ยม จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 และ ในปีการศึกษา 2555 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.42 ระดับดีเยี่ยม จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 98.58
                1.3.1.2 การประเมินความสำเร็จของโครงการ จากการสนทนากลุ่มเพื่อการประเมินผลสำเร็จโครงการ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา และกลุ่มประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน จากการสนทนากลุ่ม 3 ครั้ง ผู้ร่วมสนทนากลุ่มรวมทั้งสิ้น 20 คน สรุปได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” ความประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางที่เหมาะสม โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” มีส่วนช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงคุณธรรมที่ปรากฏอย่างประจักษ์ชัด หลังจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” มาแล้ว 2 ปี นักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ จนเป็นที่น่าพอใจ และถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างครบถ้วนทุกประการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” ของโรงเรียนบ้านเลโคะ ในภาพรวม เกิดภาพความสำเร็จที่สำคัญของการจัดกิจกรรมคุณธรรมที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน การดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” ของโรงเรียนบ้านเลโคะ ในประเด็นใดที่ถือเป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สามารถเป็นแบบอย่างและควรนำไปขยายผล คือ ทุกกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานศึกษา เช่น กิจกรรมสร้างวิมานดินถิ่นสุขารมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ราชันย์ กิจกรรมห้องน้ำติดดาว กิจกรรมบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง กิจกรรมพัฒนาวัดร้างเป็นวัดรุ่ง กิจกรรมกระจายบุญสู่ชุมชน กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-star กิจกรรมอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลนำร่อง และกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรม เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนควรจะดำเนินโครงการนี้ต่อไป โดนเพิ่มกิจกรรมคุณธรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น และขยายกิจกรรมคุณธรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมไว้แล้วไปยังผู้ปกครองทั้งที่ในหมู่บ้านเลโคะเอง และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชนต่อไปอย่างกว้างขวางต่อไป
                1.3.1.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” พบว่า การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยความร่วมมือของเครือข่าย “พอสมควร” โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเด็นปัญหา คือ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกิจกรรมคุณธรรมที่จัดขึ้นนอกโรงเรียน แต่กิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าวนั้น มีข้อจำกัดเพียงการจัดกิจกรรมนอกโรงเรียนที่อยู่ภายในชุมชนเท่านั้น ยังขาดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างพื้นที่ หรือต่างจังหวัด ซึ่งอาจได้รับการปลูกฝังสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประสบการณ์ในวงแคบเท่านั้น ประเด็นข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมคุณธรรมนอกโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมในต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด เพื่อการปลูกฝังสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผนวกกับประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนใจ ความประทับใจอย่างมีคุณค่ามากขึ้น
bumrungsak 09 เม.ย. 2557 เวลา 01:42 น. 0 779
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^