LASTEST NEWS

25 ก.ค. 2560ต่อลมหายใจลูกหนี้กยศ. คลังยังไม่พร้อมหักเงินเดือนนี้ 25 ก.ค. 2560เปิดสอบท้องถิ่น รับ 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา รับสมัครถึง 1 ก.ย.นี้ 25 ก.ค. 2560ชัดเจนอย่างเป็นทางการ! สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น เปิดระบบรับสมัคร 10 สิงหาคมนี้ 25 ก.ค. 25601 ปี 6 เดือน กว่าจะได้ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู" ต้องผ่านอะไรมาบ้าง 24 ก.ค. 2560ครูถูกเบี้ยวอบรมคูปองหัวละ 10,000 24 ก.ค. 2560ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 24 ก.ค. 2560โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 24 ก.ค. 2560หึ่งชง ครม.เด้ง ‘กมล’ พ้น สกศ.ไปสำนักนายกฯ โยก ‘สุเทพ’ นั่งแทน ดัน ‘กฤตชัย’ เสียบเลขาฯ อาชีวะ 24 ก.ค. 2560ขาดเพียบ!! ศธภ.ขาดบุคลากรกว่า 1 พันอัตรา เตรียมรับโอนข้ามกระทรวงหลังเกลี่ยอัตรากำลังรอบ 2 24 ก.ค. 2560ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา แจ้งข่าวเปิดสอบข้าราชการท้องถิ่น น่าจะประกาศรับสมัคร 25ก.ค.2560 นี้

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The

usericon

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง The
ชื่องานวิจัย    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง The Important Days โดยใช้ข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย        นางสมคิด จันทรคณา
ปีการศึกษา    2555

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง
The Important Days โดยใช้ข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์สำหรับพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง The Important Days ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและจับสลากขึ้นมา ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 มีจำนวนทั้งสิ้น 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบประเมินงานวิจัย 2) แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย 3) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Important Days ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง The Important Days จำนวน 5 เรื่อง 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 และ 6) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days

ผลการวิจัย
    1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์สำหรับพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถานภาพทั่วไปของงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของสถาบันระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยานิพนธ์ ส่วนมากเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนจะใช้แบบฝึกทักษะเป็นจำนวนมากการเรียนส่วนใหญ่นักเรียนศึกษาเอกสารด้วยตนเอง เรียนจากครู เรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์และเรียนจากเพื่อน ซึ่งอิทธิพล
ด้านผลสัมฤทธิ์สูงที่สุด มีการหาประสิทธิภาพแบบฝึก ตัวแปรส่วนใหญ่ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้งานวิจัยส่วนใหญ่มีการหาคุณภาพเครื่องมือ
โดยหาความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่ายและอำนาจจำแนก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น t-test แบบ dependent หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
2. ผลการออกแบบและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร เรื่อง The Important Days ในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.10/89.26
มีรายละเอียดดังนี้
        2.1 Topic : New Year’s Day    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22/89.63
        2.2 Topic : Valentine’s Day    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.90/87.78
        2.3 Topic : Songkran’s Day    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.79/91.11
        2.4 Topic : Loykrathong’s Day    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.52/88.89
        2.5 Topic : Christmas Day    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.41/88.89

    3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง The Important Days มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง
TheImportant Days มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
(S.D. = 0.48)
punvipha 24 มี.ค. 2557 เวลา 14:06 น. 0 250
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^