LASTEST NEWS

23 มี.ค. 2562(รับสมัคร 111 อัตรา) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน สมัครบัดนี้-3 เม.ย.2562 23 มี.ค. 2562กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ 4 จำนวน 96 อัตรา จาก 13 วิชาเอก รายงานตัว 18 เมษายน 2562 23 มี.ค. 2562โรงเรียนสรรพาวุธบำรุง รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,800.-บาท (มีที่พักฟรี) 23 มี.ค. 2562โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 25-31 มี.ค.2562 23 มี.ค. 2562ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เปิดสอบเข้าทำงาน 4 อัตรา สมัครบัดนี้-22เม.ย.2562 23 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 23 มี.ค. 2562สถาบัน เบบี้จีเนียส  รับสมัครครูผู้ช่วย (ครูต่าชาติ) เงินเดือน 12,000-15,000.- บาท 23 มี.ค. 2562โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รับสมัครครูสอนวิชาดนตรีไทย (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) 23 มี.ค. 2562กยศ.ยิ้มออกหลังหักหนี้ผ่านเงินเดือนฉลุย 23 มี.ค. 2562คุรุสภาเตือนครู 6,820 คนเร่งยื่นขอคืนเงินค่าธรรมเนียมขอตั๋วครูภายใน 10 เม.ย.นี้

สุดแม่นแนวข้อสอบเคหะแห่งชาติ ปี56

usericon

สุดแม่นแนวข้อสอบเคหะแห่งชาติ ปี56
1. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ  ฉบับนี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด
ก. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖
ข. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ค. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒)
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
2. ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิลาป่วยได้ตามข้อใด
ก. ป่วยเจ็บธรรมดา ปีงบประมาณละไม่เกินเก้าสิบวันทำการสำหรับพนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ข. ป่วยเจ็บธรรมดา ปีงบประมาณละไม่เกินหกสิบวันทำการสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ค. ป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติงาน ไม่เกินหนึ่งปีต่อการป่วยสำหรับพนักงาน
ง. ป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติงาน ไม่เกินเจ็ดเดือนต่อการป่วยสำหรับลูกจ้ง
ตอบ ค. ป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติงาน ไม่เกินหนึ่งปีต่อการป่วยสำหรับพนักงาน
3. เมื่อผู้ปฏิบัติงานประสบอันตราบหรือเจ็บป่วย การเคหะแห่งชาติจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามข้อใด
ก. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลครึ่งหนึ่งเท่าที่จ่ายจริง
ข. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนที่จ่ายจริง
ค. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางเอกชน ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินสี่หมื่นห้าพันบาท
ง. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางเอกชน ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินห้าหมื่นห้าพันบาท
ตอบ ข. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนที่จ่ายจริง
4. ผู้รักษาการพระราชบัญญัติฉบับนี้คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย จะกระทำได้แต่เฉพาะกรณีใดต่อไปนี้
ก. จัดทำการสร้างถนนเพื่อใช้ในการจราจร
ข. จัดทำการวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม
ค. จัดทำทางเข้าออกเพื่อเป็นทางสาธารณะ
ง. จัดทำทางวิ่งของรถจักรยาน
ตอบ ค. จัดทำทางเข้าออกเพื่อเป็นทางสาธารณะ
6. การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล และการควบนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ต้องมีข้อบังคับของนิติบุคคลชุมชนการเคหะตามข้อใด
ก. วัน/เดือน/ปีที่ตั้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ
ข. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนการเคหะ
ค. วิสัยทัศน์
ง. พันธกิจ
ตอบ ข. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนการเคหะ


7. การเคหะแห่งชาติ มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. กคห.
ข. กคช.
ค. คหช.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. กคช.
8. ข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ
ก. จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยูอาศัย
ข. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน
ค. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ข้าราชการผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง
ง. ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้สภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น
ตอบ ค. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ข้าราชการผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง
9. ทุนของการเคหะแห่งชาติคือข้อใด
ก. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น
ค. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
10. เงินสำรองของการเคหะแห่งชาติมีไว้เพื่อประการใด
ก. เงินสำรองเพื่อไถ่ถอนหนี้
ข. เงินสำรองเพื่อขยายกิจการ
ค. เงินสำรองไว้เผื่อขาด
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
11. คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยกี่คน
ก. ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน
ข. ไม่น้อยว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
ค. ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน
ง. ไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบสามคน
ตอบ ก. ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน
12. รายการใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนบุคคล และการควบนิติบุคคลชุมชนการเคหะ
ก. วิสัยทัศน์
ข. วัตถุประสงค์
ค. ชื่อนิติบุคคลชุมชนการเคหะ
ง. ที่ตั้งสำนักงาน
ตอบ ก. วิสัยทัศน์
13. คณะกรรมการเคหะแห่งชาติจะต้องมีบุคคลใดเป็นคณะกรรมการนี้ด้วย
ก. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ค.
14. ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติต้องมีคุณลักษณะตามข้อใด
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี
ข. ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับการเคหะแห่งชาติ
ค. มีความรู้ ความสามารถด้านการผังเมือง
ง. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างนอกจากผู้ว่าการ
ตอบ ค. มีความรู้ ความสามารถด้านการผังเมือง

15. กิจการของการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้แทนของการเคหะแห่งชาติ
ก. กรรมการการเคหะแห่งชาติ
ข. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
ค. พนักงานของการเคหะแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
ตอบ ข. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ  ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537


- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2556

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]nas_za.za@hotmail.com
04 มี.ค. 2556 เวลา 21:51 น. 0 3,083
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^