LASTEST NEWS

27 มิ.ย. 2560โรงเรียนบ้านนาสนุ่น เปิดสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม สมัคร3-9 กรกฎาคม 2560 27 มิ.ย. 2560โรงเรียนบ้านท่าโรง เปิดสอบครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย/อนุบาล หรือเอกทั่วไป 27 มิ.ย. 2560"ประจิน"ยันไม่ยุบสมศ.แค่ปรับตัวใหม่ 27 มิ.ย. 2560เปิดปฏิทินคัดเลือกผอ.เขตพื้นที่ฯ ย้ำไม่มีขึ้นบัญชี 27 มิ.ย. 2560กสถ.แจ้งหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่น (ลว.26มิ.ย.2560) 27 มิ.ย. 2560กสถ.เปิด23สาขาวิชาใช้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่นปี2560 27 มิ.ย. 2560อบจ.ปทุมธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู 10 อัตรา และพนักงานจ้าง 7 อัตรา (สมัคร29มิ.ย.-20ก.ค.60) 27 มิ.ย. 2560โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 26 มิ.ย. 2560โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา (สมัครตั้งแต่บัดนี้-11ก.ค.2560) 26 มิ.ย. 2560ไม่ต้องมีวุฒิครู 7 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดสอบครูธุรการ (สมัคร28มิ.ย.-4ก.ค.60)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Toge

usericon

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN  Toge
ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together
         โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย         นางอารีรัตน์ ไตรทาน
ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Togetherโดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน และปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล ๙ (วัดเขาคูบา) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบประเมินทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนและครูต้องการสื่อเอกสารจริง นิทาน สื่อจากอินเทอร์เน็ต มาสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยต้องการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสมาชิกประเทศ ใน ASEAN และต้องการให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีภาพประกอบที่สื่อความเข้าใจในบทอ่าน ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ รูปเล่มมีขนาดที่พอเหมาะ
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยคำอธิบายการใช้สำหรับครูและนักเรียน ชื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน การสร้างแบบฝึกครั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อหาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 เรื่อง มีจุดประสงค์ ของการอ่านแต่ละเรื่อง คือ สามารถอ่านคำศัพท์และบอกความหมายได้ อ่านประโยค ข้อความสั้น ๆ และสามารถบอกรายละเอียดได้ สามารถอ่านเรื่อง นิทาน และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ สามารถอ่านและถ่ายโอนข้อมูลสู่คำบรรยายหรือเป็นภาพ แผนผัง แผนภูมิและข้อมูลต่าง ๆ ตาม ที่อ่านได้ ส่วนประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่า 84.91/86.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
3. ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนเรื่อง ASEAN Together เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน 1 ชั่วโมง และทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 22 ชั่วโมง พบว่านักเรียนรู้สึกชื่นชอบกิจกรรมที่มีอย่างหลากหลาย สนใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและรู้สึกสนุกเมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียนเรื่อง ASEAN Together
4. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนเรื่อง ASEAN Together โดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย หลังเรียนนักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการอ่านสูงกว่าก่อนการเรียน นักเรียนมีทักษะทางการอ่านอยู่ในเกณฑ์ดี และมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ มีความคิดเห็นว่าภาพประกอบเนื้อเรื่องมีความสวยงาม น่าสนใจสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องที่อ่านมีความน่าสนใจ กิจกรรมที่ใช้ฝึกมีหลากหลาย รู้สึกชอบและสนุกในการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องการให้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในทักษะอื่น ๆ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขภาษาในประโยคคำสั่งให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ปรับรูปแบบ ขนาดตัวพิมพ์และภาพให้เหมาะกับรูปเล่ม
14 มี.ค. 2557 เวลา 14:47 น. 0 877
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^