LASTEST NEWS

12 ธ.ค. 2562สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดสอบบรรจุรับราชการ 10 อัตรา (วุฒิป.ตรี ทุกสาขา -ป.โท ทุกสาขา) 12 ธ.ค. 2562สอบครูผู้ช่วย ปี63 และรอบรรจุ เตรียมตัว สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราว่าง 1,921 อัตรา ใช้สรรหาและบรรจุครูผู้ช่วย ได้!! 12 ธ.ค. 2562มาแล้ว! ปฏิทินการย้ายครู สังกัดสพฐ. (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2563 ใครจะเขียนย้ายเช็กรายละเอียด ด่วน !!! 12 ธ.ค. 2562ด่วนที่สุด! การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน) 11 ธ.ค. 2562กศจ.สระแก้ว ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย (วิชาเอกปฐมวัย) ของ กศจ.บุรีรัมย์ 11 ธ.ค. 2562ข่าวดี! กศจ.ตรัง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่ม 6 อัตรา - รายงานตัว 20 ธ.ค.2562 11 ธ.ค. 2562กศจ.ลำพูน เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 12 อัตรา  11 ธ.ค. 2562กศจ.ระยอง เผย 16 วิชาเอก 51 อัตรา เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.2562) 11 ธ.ค. 2562กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบฯ ปี 2563 จำนวน 2,685 อัตรา 10 ธ.ค. 2562สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ปี พ.ศ.2563 สำหรับส่วนราชการ แล้ว!

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ศรช. , กรณีพิเศษ , กศน. , อบจ. , สอศ

usericon

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ศรช. ,  กรณีพิเศษ , กศน. , อบจ. , สอศ
คู่มือเตรียมสอบครู ศรช. ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12373 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบภาษาไทย - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 - นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. - นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ - ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย - แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต - แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ - แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน - ความรู้เกี่ยวกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. และ ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12568 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ ความรอบรู้ - แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน - นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน - แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม - สาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 - กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ - แนวข้อวิชาภาษาไทย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู - แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย - แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม - แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู - แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู - แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา - แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ - แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน - แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน - แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา - แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา - แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ + ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ รวมเป็น 2 ชุด = 798 บาท) สามารถเลือกเอาเฉพาะ ภาค ก. หรือ ภาค ข. ก็ได้นะครับ (ชุดละ 399 บาท) คู่มือเตรียมสอบ บรรจุครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) "30 วิชาเอก" ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12546 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบรรจุครูกรณีพิเศษใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ความรอบรู้ - แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน - นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา - นโยบายแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ - แนวข้อวิชาภาษาไทย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู - แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย - แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม - แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู - แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู - แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา - แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ - แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน - แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน - แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา - แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา - แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา คู่มือเตรียมสอบ ครูการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ทั่วประเทศ ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12520 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครู กศน. ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 - พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551 - สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 - นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2555 - บทบาทและภาระกิจของ กศน. ตำบล - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. ทั่วประเทศ ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12301 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.ทั่วประเทศ ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ. - แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู - แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด - นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ - แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู - แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ - แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน - แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา - แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ - แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวะ (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11597 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ ความรอบรู้ - แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน - นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ - แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546 - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547 - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551 - แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู - แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย - แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม - แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ - แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู - แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ) คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล ทั่วประเทศ ที่เปิดสอบ ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12317 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลตำบล รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา - แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร - แนวข้อสอบสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา - แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา - แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพตรู - แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู - แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู - แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม - แนวข้อสอบเรื่องการปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ - แนวข้อสอบเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น - แนวข้อสอบ ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ - แนวข้อสอบ ความเป็นพลเมืองดี - แนวข้อสอบ การการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน - แนวข้อสอบ การจัดการความรู้ คู่มือเตรียมสอบ ใบประกอบวิชาชีพครูมาตรฐาน 1-9 ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9158 จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจาก หนังสือมากกว่า สิบเล่ม โจทย์พร้อมเฉลย เทคนิคการคำนวณ วิธีลัด และการเดาโจทย์ สามารถซื้อได้ทั้ง 1-9 มาตราฐาน (399 บาท) หรือ เอาบางมาตราฐาน 399 บาท เหมือนกันครับ มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท * ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai * ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 * ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. ** รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ฉบับปรับปรุง ใช้สอบปี 2556 ส่วนที่ 1 รวมแนวข้อสอบความรอบรู้ - แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1 – 6 พร้อมเฉลย ส่วนที่ 2 รวมแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 – 2 พร้อมเฉลย ส่วนที่ 3 รวมแนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา - แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 1- 6 พร้อมเฉลย ส่วนที่ 4 รวมแนวข้อสอบวิชาการศึกษา - แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1 – 5 พร้อมเฉลย ส่วนที่ 5 รวมแนวข้อสอบวิชาชีพครู - แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1- 3 พร้อมเฉลย ส่วนที่ 6 รวมแนวข้อสอบวิชาเอกหรือเฉพาะวุฒิ - แนวข้อสอบวิชาเอกหรือเฉพาะวุฒิ 10 สาชาวิชา ชุดที่ 1 – 10 พร้อมเฉลย ส่วนที่ 7 รวมแนวข้อสอบติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย - แนวข้อสอบติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุดที่ 1 – 10 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดข้อมูล http://thaionline1.com/read.php?tid=605
28 ก.พ. 2556 เวลา 21:32 น. 0 3,994
usericon

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ศรช. ,  กรณีพิเศษ , กศน. , อบจ. , สอศ
รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ฉบับปรับปรุง 2556

ขอซ่อมลิงก์ค่ะ CopyLink
http://thaionline1.com/read.php?tid=605

แล้วนำไปวางที่ URL ได้เลยนะคะ

ส่วนที่ 1 รวมแนวข้อสอบความรอบรู้

- แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1 – 6 พร้อมเฉลย

ส่วนที่ 2 รวมแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 – 2 พร้อมเฉลย

ส่วนที่ 3 รวมแนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 1- 6 พร้อมเฉลย

ส่วนที่ 4 รวมแนวข้อสอบวิชาการศึกษา

- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1 – 5 พร้อมเฉลย

ส่วนที่ 5 รวมแนวข้อสอบวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1- 3 พร้อมเฉลย

ส่วนที่ 6 รวมแนวข้อสอบวิชาเอกหรือเฉพาะวุฒิ
- แนวข้อสอบวิชาเอกหรือเฉพาะวุฒิ 10 สาชาวิชา ชุดที่ 1 - 10 พร้อมเฉลย

ส่วนที่ 6 รวมแนวข้อสอบติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย
- แนวข้อสอบติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุดที่ 1 - 10 พร้อมเฉลย

ความคิดเห็นที่ #1 thaionline1 21 มิ.ย. 2556 เวลา 20:58 น. 58.64.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^