การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัด
LASTEST NEWS

20 ส.ค. 2561ด่วน! ราชกิจจานุเบกษา กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 20 ส.ค. 2561ก.ค.ศ.จัดประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ คัดครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ - เพื่อให้การดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 20 ส.ค. 2561"หมอธี"ประกาศเลิกใช้ครูทำธุรการ ทุ่ม3พันล้านจ้างจนท. 20 ส.ค. 2561ด่วน! สถ.เตรียมพร้อมเรียกบรรจุ "ขรก.-พนง.ท้องถิ่น" รอบ 5 29-30 ส.ค.นี้ 20 ส.ค. 2561หั่นTCASเหลือ6เดือนครึ่ง-ลดค่าสมัครเป็นวิชาละ100 20 ส.ค. 2561ไม่ลดข้าราชการ เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 20 ส.ค. 2561"ครูน้อย"โดนหางเลข"ขนมจีนคลุกน้ำปลา" ถูก ป.ป.ช. ไต่สวนด้วย 20 ส.ค. 2561"หมอธี"นำทีมประเมินคุณภาพแนวใหม่ 20 ส.ค. 2561ครูผู้ช่วยปี61 กรอกเลขข้อสอบ ภาก ก ผิดทุกชุด 20 ส.ค. 2561ห่วงครูผู้น้อยรับบาปทุจริตอาหารกลางวัน

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัด

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน     : การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ชื่อผู้ศึกษา    : นายสมปอง ใจเบิกบาน
โรงเรียน    : โรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1


    ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 2) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ 3) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555-2556 จำนวน 115 คน ประกอบด้วย     ครู จำนวน 5 คน คณะกรรมการส่งเสริมโครงการสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 10 คน นักเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6) จำนวน 25 คน     นักเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) จำนวน 25 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน รวมจำนวน 115 คน เครื่องมือที่ใช้การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 แบบสอบถามมีจำนวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับ ครู และคณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ
    ผลการประเมินพบว่า
    1. ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานสภาพแวดล้อมของการดำเนินโครงการ ของครูและคณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาในแต่ละรายการ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ และระดับมาก 8 รายการ จากผลการประเมินแสดงว่า เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีปัจจัยพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่ได้มุ่งหมายไว้
    2.    ผลการประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของครูและคณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาในแต่ละรายการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ และมาก 9 รายการ จากผลการประเมินแสดงว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน วังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่ได้มุ่งหมายไว้
    3.    ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พบว่า
        3.1    ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน วังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ของครูและคณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาในแต่ละรายการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ราย และระดับมาก 8 รายการ แสดงว่าผลผลิตที่ได้ของโครงการมีประโยชน์หรือมีคุณค่าสำหรับโครงการนี้ ตามความเห็นของครูและกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
        3.2    ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน วังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาในแต่ละรายการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ และระดับมาก 19 รายการ แสดงว่าผลผลิตที่ได้ของโครงการมีประโยชน์หรือมีคุณค่าสำหรับโครงการนี้ ตามความเห็นของนักเรียน
        3.3    ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน วังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจาณาในแต่ละรายการ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 9 รายการ และระดับมาก 6 รายการ แสดงว่าผลผลิตที่ได้ของโครงการมีประโยชน์หรือมีคุณค่าสำหรับโครงการนี้ ตามความเห็นของผู้ปกครอง
                                                                                        

math39 11 ก.พ. 2557 เวลา 14:30 น. 0 265
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^