LASTEST NEWS

21 พ.ค. 2561คุรุสภาแจงรายละเอียด เอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่สามารถนำไปสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู 21 พ.ค. 2561ไม่ค้านสอบรับตั๋วครู แต่ไม่อยากเร่งสอบ 21 พ.ค. 2561ด่วน! กรมการปกครอง เปิดสอบเข้ารับราชการ 310 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 31พ.ค.-25มิ.ย.61 21 พ.ค. 2561"ไม่คิดทิ้งนักเรียนแม้เงินน้อย"เปิดใจหนุ่มป.โทเริ่มชีวิตครูด้วยเงินเดือน2,500 21 พ.ค. 2561สกอ.เปิดรับครูคืนถิ่นเพิ่มแล้วอัตราบรรจุ 2,244 คน 21 พ.ค. 2561ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย 21 พ.ค. 2561องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน 50 อัตรา 20 พ.ค. 2561แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี2561 ดาวน์โหลดฟรี มีเฉลย จาก..คัมภีร์เทวดา..4.0 19 พ.ค. 2561สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตร.455อัตรา สมัครผ่านเว็บไซต์ 1-22 มิ.ย. 2561 19 พ.ค. 2561โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รับสมัครู 3 ตำแหน่ง

เผยเเพร่ผลงานวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

ผู้ศึกษา                นางสาวจีราภรณ์ มิ่งขวัญ

สถานศึกษา            โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ปีที่ศึกษา                2555

บทคัดย่อ

     การศึกษา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ สำหรับใช้สอนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ สำหรับใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ สำหรับใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ สำหรับใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) อยู่ระหว่าง 0.36 – 0.76 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .69 4) แบบวัดความพึงพอใจที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการศึกษา พบว่า
        1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 84.11/84.93 ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
        2. ดัชนีประสิทธิผลของของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.7233 หมายความว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.33
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ค่าการทดสอบ t - test จากการคำนวณมีค่ามากกว่าค่าการทดสอบ t - test จากการเปิดในตารางหมายความว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ มีการพัฒนาในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นจริง
        4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
    โดยสรุป การศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา รหัสวิชา ว 30241 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้


jubjang 06 ก.พ. 2557 เวลา 20:47 น. 0 320
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^